19.11.2019. – U skolopu operativne akcije “Jumper” lišena slobode tri lica zbog KD „Organizovani kriminal“ , a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 19.11.2019. godine, poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti na području Zapadno-hercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kanona, u cilju realizacije Naredbe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Kantonalnog Suda u Tuzli. Ove aktivnosti su poduzete u sklopu  višemjesečne istrage koju provodi spomenuto tužilaštvo, vezano na dokumentovanje lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Organizovani kriminal“ iz člana 342. stav 2., a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Kantonalnog suda u Tuzli, započeti su pretresi stambenih objekata na četiri lokacije na području općina Ljubuški, Posušje i Mostar, te su lišene slobode tri osobe inicijala I.V. (1966.), M.P. (1977.) i I.B. (1976.) koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih osoba pronađeni su i oduzeti predmeti koji su traženi naredbom Suda, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Osobe lišene slobode biti će kriminalistički obrađene u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Mostaru, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

14.11.2019. – Lišen slobode bivši načelnik općine Vareš zbog KD “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.11.2019. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te podršku Ministarstva unutrašnjih poslova navedenog Kantona, započeli aktivnosti na dokumentovanju lica koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Kantonalnog tužilaštva Zenica, lišen je slobode bivši načelnik Općine Vareš inicijala A.K. (1961.), te su započeti pretresi stambenih objekata na više lokacija na području općine Vareš koje koristi osumnjičeni, kao i njegovi bliski srodnici.

Lice lišeno slobode se sumnjiči da je u periodu od novembra 2012. godine do novembra 2016. godine u svojstvu načelnika općine Vareš iskorištavajući svoj položaj i ovlasti u cilju pribavljanja koristi za drugog postupao suprotno interesima službe i protivnom odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa općine Vareš. Naime, isti je omogućio većem broju lica sa područja Vareša, pribavljanje materijalne imovinske koristi u vidu građevinskog materijala i robe, na način da je bez pravnog osnova i provedene zakonske procedure, a bez podnošenja zahtijeva za dodjelu pomoći i bez izdavanja zakjlučka općine Vareš o dodjeli pomoći, istima usmeno odobravao dodjelu pomoći u vidu robe i građevinskog materijala. Navedena lica su po nalogu A.K. preuzimala robu i građevinski materijal u firmama „Luk“ d.o.o. Sarajevo, „Perod“ d.o.o. Zenica i „Lišćevica promet“ d.o.o. Ilijaš, a nakon čega su navedene firme račune i otpremnice dostavljale općini Vareš, koja je iste plaćala te na taj način pričinila sebi materijalnu štetu.

Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji su traženi Naredbom suda, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Lice lišeno slobode biti će kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

12.11.2019. – Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije Direktora FUP-e i Direktora/Komesara KMUP-ova

U Tuzli je dana 11. i 12.11.2019. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara, odnosno Direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – septembar 2019. godine, dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema statističkim pokazateljima Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, za period januar-septembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 626 (ili 5,29%), broja saobraćajnih nesreća za 1790 (ili 9,08%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 480 (ili 4,34%), i broj napada na ovlaštena službena lica za 1 ( ili 1,69%).

Kako je iznio Zamjenik Direktora FUP-e, Ensad Korman, sagledavajući sveukupne pokazatelje iz posmatranih segmenata sigurnosti kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i aktivnosti policije, u periodu januar-septembar 2019. godine sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je na zadovoljavajućem nivou. Ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta u pojedinim oblastima je samo rezultat saradnje, dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su zasigurno najefikasniji dio državnog aparata. Iako ekonomska i socijalna situacija u društvu i nije na zavidnom nivou, naša je dužnost i obaveza da se zajednički i ozbiljno suočavamo sa svim sigurnosnim izazovima kada su u pitanju svi vidovi kriminaliteta s akcentom na trenutno najaktuelniju problematiku vezano za migrantsku krizu, naveo je direktor FUP-e, Korman Ensad.

Između ostalog na sastanku je napravljen poseban osvrt na policijsku saradnju iz oblasti krim. obavještajnog rada i efikasnije razmjene operativnih saznanja kroz ILP model „Rad policije zasnovan na krim obavještajnom radu“, obzirom da bi između ostalog unapređenje rada policije trebao bi ići i u tom smjeru, jer kad bi sve policijske agencije iz Bosne i Hercegovine adekvatno primjenjivale ILP model, u smislu prikupljanja, obrade i međusobne razmjene obavještajnih podatka, koristeći informacione tehnologije i baze podataka, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bi bila znatno povoljnija, a što bi zasigurno smanjilo stopu kriminala u svim aspektima s posebnim akcentom na terorizam, nasilni ekstremizam, organizovani kriminal, trgovinu opojnom drogom, i dr. oblike kriminala i sigurnosne prijetnje.

IMG-725d2b5b6378f77d58077027f59f7056-V     IMG-1142fbf7b17bcb677f9964164f56900d-V

IMG_5657Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati kao zadovoljavajuće.

Na sastanku je posebno razmotreno pitanje vezano za migrantsku krizu na području Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da ovo pitanje poprima sve više ozbiljniju dimenziju posebno na području Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, a implicira vrlo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici.

Uzimajući u obzir činjenicu da se nerijetko migranti dovode u vezu sa velikim brojem izvršenih krivičnih djela posebno na područjima gore navedenih kantona, neophodno je da se hitno iznađe efikasniji modus za poduzimanje zajedničkih mjera na suzbijanju ovih prijetnji.

Iako ova migrantska kriza potpada pod isključivu nadležnost državnih organa za sprovedbu zakona i drugih institucija, policija u Federaciji se ne smije ni u jednom trenutku oglušiti na ovaj problem, ova situacija se mora rješavati sistematski, koordinirano i uz jedan održiv način, uz kontinuiranu saradnju svih policijskih organa i drugih nadležnih institucija sa svih nivoa Bosne i Hercegovine.

Pored navedenog donesen je i zaključak da se pokazalo veoma učinkovito to što je do sada postignuta zavidna operativna i finansijska samostalnost policijskih organa/uprava policije u FBiH, a koji je rezultat dugotrajnog procesa u kojem su bili uključeni predstavnici policijskih agencija iz FBiH, tako i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u FBiH.

Operativna i finansijska samostalnost policije je važna pretpostavka za postizanje najviših  profesionalnih ali i demokratskih standarda u radu policije, koji je podržan od važnih međunarodnih partnera, uključujući nekadašnje misije UN, IPTF i EUPM.

Takođe je ukazano na nepotrebne i štetne pojave i inicijative koje zaustavljaju proces ili čak teže nazadovanju kada su spomenuti standardi u pitanju. Ove neprimjerene inicijative su predložene ili čak pripremljene kao zakonska rješenja a čijom bi realizacijom mogle predstavljati put ka neprimjerenom političkom uticaju na rad policije.

Kantonalno ministarstvo Tuzlanskog Kantona – Uprava policije je bila domaćin ovog sastanka, na kojem je pored policijskih komesara bio prisutan i predstavnik OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

15.10.2019. – POZIV ZA MEDIJE

Poštovani predstavnici medija,

pozivamo Vas da prisustvujete svečanoj ceremoniji povodom potpisivanja Protokola o saradnji između Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, MFS – EMMAUS i Federalne uprave policije.

Svečana ceremonija će se održati dana, 16.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Navedenim Protokolom će biti regulisana saradnja i djelovanje gore spomenutih institucija, odnosno potpisnika istog, u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, a sve u cilju unaprijeđenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Prije zvaničnog potpisivanja Protokola predstavnicima medija će se obratiti gđa. Mirela Šuman – projekt koordinatorica, koja će predstaviti rad Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini.

Po završetku obraćanja gđe. Šuman, v.d. direktor Federalne uprave policije, Ensad Korman i program menadžerica Centra za sigurni Internet – Hotline u Bosni i Hercegovini, Amela Efendić će pristupiti zvaničnom potpisivanju Protokola o saradnji, nakon čega će uslijediti izjave za medije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije krova na objektima Rakovica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanacije krova na objektima Rakovica broj 09-20-14-2-1080 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0001

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku i ugradnju agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju agregata broj 09-20-14-2-982 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0002

02.10.2019. – Lišeno slobode lice Sejdinović Ibro po centralnoj potjernici

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 30.9.2019. godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na području Kantona Sarajevo, identifikovali i locirali lice Sejdinović Ibro (1971.), za kojom je raspisana centralna potjernica od strane Minstarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog Kantona, a na Zahtijev Općinskog suda u Tešnju, zbog krivičnog djela „Prevara“ iz člana 294. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 Navedeno lice je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je u zakonskom roku predato na dalju nadležnost Općinskom sudu u Tešnju.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

25.9.2019. – Službena posjeta Federalnoj upravi policije od strane Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH

Federalna uprava policije je imala dana 24.9.2019. godine, službenu posjetu od strane Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je bio u svom punom sastavu. Svrha ove posjete je upoznavanje sa radom određenih organizacionih jedinica Federalne uprave policije, te uvid u materijalno-tehničku opremljenost istih.

Prilikom ove posjete Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je sa članovima Nezavisnog odbora obišao službene prostorije Specijalne policijske jedinice, gdje su istima prezentovane aktivnosti, te raspoloživa specijalistička oprema kao i korištenje i rukovanje sa istom.

IMG_1  IMG_11

Po završetku posjete Specijalnoj policijskoj jedinici, izvršen je obilazak Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, kojom prilikom je takođe predočena oprema, te predstavljene procesne  radnje kada su u pitanju predmeti u kojima su vršena vještačenja iz oblasti biologije, hemije, mehanoskopije, daktiloskopije, telekomunikacija, te druga vještačenja.

IMG_2

U sklopu posjete članovi Nezavisnog odbora su obišli i službene prostorije Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu, Sektora za podršku, gdje su isto tako upoznati sa načinom rada službenika navedenog Odjeljenja i raspoloživom specijalističkom opremom.

IMG_4Nakon što je završen obilazak navedenih organizacionih jedinica, održana je redovna sjednica Nezavinsog odbora na kojoj Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman upoznao članove Nezavisnog odbora o cjelokupnim aktivnostima Fderalne uprave policije, te planom budućih aktivnosti. Na sjednici je predstavljen Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period juli-avgust 2019. godine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.9.2019. – Pripadnici Federalne uprave policije uzeli su učešće u 13. Sberbank polumaratonu

Pripadnici Federalne uprave policije uzeli su učešće u 13. Sberbank polumaratonu, koji je održan u Sarajevu 15.9.2019. godine. Sarajevski polumaraton je tradicionalna sportska manifestacija koja unazad 13 godina promovira zdrav način života, te predstavlja regiji i svijetu, turistički potencijal Sarajeva kao sportske destinacije. Pored navedenog ova utrka je humanitarnog karaktera, a što je posebno motivisalo učesnike, obzirom da su kroz kampanje  „Trčimo zajedno za dječiji osmijeh“ i „Trčim za inkluziju – Da niko ne bude izostavljen“, pružili podršku i dali veki doprinos djeci bez roditeljskog staranja i onima sa Down sindomom.

Pored pripadnika Federalne uprave policije, te ostalih sugrađana Bosne i Hercegovine, učešće na ovom polumaratonu su uzeli predstavnici  41 zemlje regije i svijeta.

IMG-16dfc37d52c196a6bd2ca6535dbb67da-V    IMG-fbbb453bc9c606bb93471f490ba9d10b-V

IMG-efdc7322f28b018974ec3ba1e18c9346-V           IMG-ec0e75ea2636a4fb79134a1f3459b47d-V

Pripadnici Federalne uprave policije će sa zadovoljstvom i u buduće uzimati učešće na ovakvim i sličnim društveno korisnim dešavanjima, kako bi na taj način dali mali ali značajan doprinos zajednici u kojoj živimo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

13.9.2019. – Održana svečana ceremonija povodom uspješno završene obuke pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje A kompleta za osobnu zaštitu sa izolacionim sistemom disanja“

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je danas, 13.9.2019. godine, održana svečana ceremonija povodom dodjele certifikata službenicima Odsjeka kriminalističke tehnike i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Federalne uprave policije kao i službenicima Federalne uprave civilne zaštite, koji su uspješno završili obuku pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje  A kompleta  za osobnu zaštitu sa izolacionim  sistemom disanja“ koja je odžana u periodu od 9.- 13. septembra ove godine.

Tim povodom, prisutnima se obratio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman, koji je čestitao službenicima na uspiješno završenoj obuci, ističući da da je ovaj vid obuke od velikog značaja za budući rad kada je u pitanju forenzika i kriminalistička tehnika koja je nezaobilazna u svakoj ozbiljnijoj i složenijoj istrazi prilikom dokumentovanju krivičnih djela.

Nakon obraćanja zamjenika direktora Federalne uprave policije, prisutnima se obratio direktor policijske akademije gdin. Damir Vejo koji je također čestitao službenicima na uspješno završenoj obuci, a pri tome se posebno zahvalio stručnim osobama iz  Federalne uprave policije koji su u svojstvu predavača dali neizmjeran doprinos prilikom educiranja i usavršavanja službenika spomenutih institucija. Po završetku ceremonije gdin. Vejo je uručio certifikate.

 DSC_0002    DSC_0094

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE