Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju obavlja sljedeće poslove: izrada strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačne interne revizije, izrada nacrta i konačnog revizijskog izvještaja, prati poduzete korektivne aktivnosti, sarađuje sa uredom za reviziju, vrši procjenu izloženosti faktorima rizika, ispituje kompletnost računovodstvene dokumentacije, provjerava i utvrđuje vjerodostojnost, svrsishodnost i zakonitost finansijskih transakcija, vrši procjenu i ocjenu usklađenosti poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Sektor za materijalno-finansijske poslove

Pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Uprave policije; vrši nabavku opreme; priprema prijedlog potrebnih sredstava za rad Uprave policije i prijedlog finansijskih planova; obavlja računovodstveno-finansijske poslove; priprema analize i informacije o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava; vrši investiciono-tehničko održavanje objekata; obavlja štampanje i umnožavanje materijala; sarađuje s drugim institucijama u vezi vršenja poslova iz domena rada Sektora, obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.

Terenski ured Tuzla

Neposredno i u saradnji sa KMUP-ovima ovih kantona, obavlja poslove sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, na području Tuzlanskog i Posavskog kantona.

Terenski ured Mostar

Neposredno, u saradnji sa KMUP-ovima navedenih kantona, obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona.

Terenski ured Sarajevo

Neposredno u saradnji sa MUP-ovima kantona, obavlja poslove sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije BiH na području Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

Sektor uniformisane policije

Pripadnici ovog Sektora obavljaju poslove fizičke, operativne i tehničke zaštite objekata i ličnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sarađuju s drugim agencijama u organizaciji i planiranju pojačanih mjera sigurnosti za zaštitu ličnosti prilikom njihovog boravka na području FBiH, te analiziraju i utvrđuju matricu sigurnosnog rizika za ličnosti koje štite. Također, pružaju podršku drugim organizacionim jedinicama u izvršavanju operativnih akcija, hapšenju, pretresima i zadržavanju osoba i vrše poslove stalnog operativnog dežurstva na nivou Federalne uprave policije.

 

Kabinet direktora

U Kabinetu direktora vrše se poslovi koji se odnose na planiranje, organizaciju i izvršavanje poslova i zadataka koji su u funkciji obavljanja poslova direktora Federalne uprave policije, poslove planiranja, izradu i praćenje implementacije planova, prikupljanje, analizu i izradu informacija, planova, programa i izvještaja o radu, administrativno-tehničke poslove za potrebe direktora i zamjenika direktora u vršenju njihovih dužnosti, te drugi poslovi iz djelokruga Kabineta direktora.

Dragan Lukač

GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR

direktorlukac

 

 

 

 

 

Dragan Lukač rođen je 1956. godine u Bosanskom Šamcu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1979. godine i stekao zvanje profesora filozofije i sociologije. U policijskoj službi je neprekidno od 1982. godine. Do imenovanje na poziciju direktora Federalne uprave policije bio je, između ostalog:
– načelnik SJB u Općinskom SUP-u Bosanski Šamac,
– načelnik SJB Bosanski Šamac,
– načelnik Sektora kriminalističke policije u MUP-u Posavskog kantona,
– pomoćnik ministra za policiju u Kantonalnom MUP-u Orašje,
– načelnik Sektora kriminalističke policije Federalnog MUP-a,
– v.d. direktora Uprave policije Federalnog MUP-a,
– zamjenik direktora SIPA-e,
– pomoćnik direktora za kriminalističku policiju SIPA-e,
– načelnik Uniformirane policije SIPA-e.

Ensad Korman – zamjenik direktora

 

Ensad Korman

zamjenik direktora

 

Ensad Korman imenovan je za zamjenika  direktora 20.06.2014. godine. Diplomirao je  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prije imenovanja na mjesto zamjenika direktora obavljao je više funkcija u Federalnoj upravi policije:

  • načelnik Sektora uniformisane policije,
  • komandant Jedinice za zaštitu ličnosti i objekata,
  • načelnik Odjeljenja za podršku i intervencije,
  • pomoćnik načelnika Odjeljenja za podršku i intervencije,
  • pomoćnik načelnika Odjeljenja za zaštitu diplomatsko-konzularnih predstavništava.

 

Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja

Djelatnici Centra vrše uviđaje izvršenih krivičnih djela, prikupljaju dokazni materijal i dokumentiraju tragove krivičnih djela, te vrše laboratorijska vještačenja i ispitivanja. Centar vrši kriminalistička vještačenja dokumenta, rukopisa, fono-foto i video tehnike, kompjuterskih sistema, mobilnih telefonskih uređaja i pratećih sistema, hemijsko-toksikoloških vještačenja, bioloških vještačenja i analize DNA, balističkih i mehanoskopskih vještačenja, daktiloskopskih vještačenja i identifikacije. Također obavlja multimedijalno dokumentiranje i provodi potrebna ispitivanja radi kontrole vode, hrane i pića u akcijama osiguranja određenih ličnosti. Centar prati nova naučna i tehnička dostignuća u policijskoj praksi i preduzima mjere za usvajanje i uvođenje u rad kriminalističko tehničke službe, te predlaže standarde i procedure u oblasti svoga rada.