Poziv za dostavljanje ponuda

21.3.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2019. godine, broj 09-20/1-14-2-403/19 od 19.3.2019. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2019. godine, broj 09-20/1-14-2-404/19 od 19.3.2019. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2019. godine, broj 09-20/1-14-2-394 od 19.3.2019. godine, objavljuje zamjenik direktora Federalne uprave policije na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Poziv – ugostiteljske usluge 

Poziv – usluge hotelskog smjestaja 

Poziv – usluge strucnog usavrsavanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala

13.3.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke kancelarijskog potrošnog materijala, broj 09-20-14-2-2056 od 13.3.2019. godine, donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.  Odluka  13 3 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme, potrošnog materijala te servisiranje opreme

6.2.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka rezervnih dijelova informatičke i birotehničke opreme, potrošnog materijala te servisiranje opreme, broj 09-20-14-2-2252/18 od 1.2.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/1) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini.  Odluka KODEKS,

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke hemijskih sredstava

01.02.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke hemijskih sredstava za potrebe Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, broj 09-19/1-34-2-51 od 01.02.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materiala za LOT 7

30.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materiala za LOT 7 – Reagensi i praeći  materijal za izolaciju DNK, broj 09-20-14-2-2234/7 od 29.01.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka taktičkih rukohvata sa svjetlom za oružje MP5 i okvirova za oružje MP5” – LOT 2

29.1.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka taktičkih rukohvata sa svjetlom za oružje MP5 i okvirova za oružje MP5” – LOT 2, broj 09-20/1-14-2-2114 od 28.1.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabake za 2018. godinu. Odluka LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke, „Nabavka bespilotne letjelice“ – LOT 1

29.1.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke, „Nabavka bespilotne letjelice“ – LOT 1, broj 09-20/1-14-2-2114 od 28.1.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabavke za 2018. godinu. Odluka LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivoom zaštite III A sa pločama

28.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivoom zaštite III A sa pločama, broj 09-20-14-2-2120 od 25.01.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluke o izboru i najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i Odluke o poništenju postupka javne nabavke

24.01.2019.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT-4 i LOT-6, te Odluke o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za  LOT-1,  LOT-2, LOT-3, LOT-5,  LOT-8, LOT-9, LOT-10 i LOT-11, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 4, Odluka za LOT 6, Odluka za LOT 1 i LOT 5, Odluka za LOT 3, Odluka za LOT 8 i Odluka za LOT 2_LOT 9_LOT 10 i LOT 11