Pozivi za dostavljanje ponuda

23.02.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-392 od 17.02.2017. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-393 od 17.02.2017. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-394 od 17.02.2017. godine,  objavljuje direktor Federalne uprave policije  na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Poziv za usluge stručnog usavršavanja

Poziv za usluge hotelskog smještaja

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge

 

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge osiguranja

21.02.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja od poslijedica nesretnog slučaja  – nezgode kolektivno kombinirano, osiguranje motornog vozila, plovnih i letećih objekata, broj 09-20-14-2-47 od 20.02.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2017. godinu.  Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti

23.01.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite III A,  broj: 09-20/1-14-2-2536 od 18.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudzaca

Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period oktobar – decembar 2016. godine

10.01.2017. godine

U skladu sa članom 4. Uputsva o objavi osnovnih elemenata ugovora (“Službeni glasnik BiH”  broj: 56/15), objavljuemo Praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalne uprave policije za period oktobar – decembar 2016. godine. Pracenje realizacije ugovora – okvirnog sporazuma Federalne uprave policije oktobar – decembar

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

10.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 09-20-14-2-2581 od 05.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “AUTO NUIĆ” d.o.o. Mostar

10.01.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “AUTO NUIĆ” d.o.o. Mostar, broj: 09-20-14-2-2580 od 05.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Auto Nuic