Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: foto, audio-video i elektronske opreme (LOT-1, LOT-2 i LOT-3)

18.09.2018.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: foto, audio-video i elektronske opreme (LOT-1, LOT-2 i LOT-3), evidencijski broj nabavke 09-20/1-2-14-2-1110 , donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka LOT-1, Odluka LOT-2 i Odluka LOT-3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

31.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600,  broj: 09-20/1-14-2-1305 od 30.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo

22.08.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača DIAMEDIC d.o.o Ilidža Sarajevo, broj 09-20-14-2-1216/18 od 20.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

03.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-1109 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BIH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BIH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2018. godine.Odluka o ponistenju postupka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

02.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-827 od 02.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.07.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-857 od 27.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnu upravu policije

27.07.2018.

Na osnovu odredbi čl. 41. stav 1, čl. 43. stav 1 tačke 2. i 4. Zakona o unutrašnjim  poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14) i čl. 11. istog Zakona, te člana 53. stav 3. Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), Direktor Federalne uprave policije je sa Liste kandidata za izbor predloženih kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“, odobrio Konačnu listu kandidata za zapošljavanje, broj 09-19/1-34-2-527/101 od 26.07.2018. godine. Konačna lista

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka

19.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih artikala i napitaka broj: 09-20-14-2-1012 od 18.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka