Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GUMA M d.o.o. Mostar

10.03.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GUMA M d.o.o. Mostar broj: 09-20-14-2-202 od 06.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudzacu

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter

28.02.2017.

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Federalne uprave policije ponuđaču HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo – Vogošća, broj 09-20-14-2-244 od 27.02.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.02.2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-155 od 17. 02. 2017. godine, donesena na osnovu Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Pozivi za dostavljanje ponuda

23.02.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-392 od 17.02.2017. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-393 od 17.02.2017. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-394 od 17.02.2017. godine,  objavljuje direktor Federalne uprave policije  na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Poziv za usluge stručnog usavršavanja

Poziv za usluge hotelskog smještaja

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge

 

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge osiguranja

21.02.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja od poslijedica nesretnog slučaja  – nezgode kolektivno kombinirano, osiguranje motornog vozila, plovnih i letećih objekata, broj 09-20-14-2-47 od 20.02.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2017. godinu.  Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti

23.01.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite III A,  broj: 09-20/1-14-2-2536 od 18.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudzaca