Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju opreme za tehničku zaštitu u prostoru rezervno sigurnosno područje

11.05.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju opreme za tehničku zaštitu u prostoru rezervno sigurnosno područje broj: 09-20/1-2-14-2-619/18 od 10.05.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godine. middle point electronics d o o

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1, LOT-2, LOT-3, LOT-4 i LOT-5 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila

26.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Toyota, broj: 09-20-14-2-492/1 od 24.04.2018. godine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Ford, broj: 09-20-14-2-492/2 od 24.04.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3, LOT-4 i LOT-5 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Fiat, Hyndai i BMW, broj: 09-20-14-2-492 od 24.04.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka LOT-1, Odluka LOT-2, Odluka LOT-3, LOT-4 i LOT-5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Nabavka mesa i prerađevina od mesa

26.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Nabavka mesa i prerađevina od mesa, broj: 09-20-14-2-380/2 od 24.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u pregovaračkom postupku nabavke u predmetu nabavke za helikopter BELL206B

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača: LOT 1 – nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala za helikopter BELL206, LOT 2 – godišnji servis helikoptera BELL 206 sa izdavanjem CRS-a za radove na helikopteru, LOT 3 – popravka ili zamjena induktora turbine  na helikopteru BELL206B i LOT 4 – otklanjanje neispravnosti u pokazivanju obrtaja turbine N2 na helikopteru BELL206B sa izdavanjem CRS za radove, broj: 09-20/1-14-2-346 od 24.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća, broj: 09-20-14-2-380/3 od 17.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Lista kandiata koji su pristupili testu znanja sa postignutim rezultatima

19.04.2018.

Lista kandidata sa ostvarenim rezultatima na testiranju, a koji su dana 18.4.2018. godine pristupili testu znanja za čin „mlađi inspektor” po osnovu žalbi na Obavještenje o mjestu i vremenu testiranja za pozicije u činu „policajac” i činu „mlađi inspektor” i na Listu kandidata koji su pristupili testiranju broj: 09-19/1-34-2-527/24 od 15.3.2018. godine,  a kojima je policijski odbor žalbe prihvatio kao osnovane, te Zapisnik o provedenom testiranju kandidata i  Zapisnik o sastanku Komisije za izbor. Lista kandidata koji su pristupili testu znanja sa postignutim rezultatima

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži

19.04.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži, broj: 09-20-14-2-586 od 18.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Obavještenje

11.04.2018.

Povodom žalbi kandidata, izjavljenim na Obavještenje o mjestu i vremenu testiranja za pozicije u činu „policajac“ i činu „mlađi inspektor“ i na Listu kandidata koji su pristupili testiranju, Komisija za izbor policijskih službenika u činu „Mlađi inspektor“ i činu „Policajac“ u Federalnoj upravi policije, obavještava kandidate. Obavještenje