Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1– Laboratorijski sitni i potrošni materijal

21.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 Laboratorijski sitni i potrošni materijal, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)  i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini. SHOT – LOT 1

 

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 i LOT-2

16.03.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 (nabavka reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI 310, ABI 3130 i PCR 9700 za  DNA analizu), broj: 09-20-14-2-308/1 od 13.03.2018. godine   i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 (nabavka raznih hemijskih proizvoda, potrošnog materijala, te reagensa za biohemijska i imunološka ispitivanja), broj: 09-20-14-2-308/2 od 13.03.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama 8BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka za LOT-1 i Odluka za LOT-2

15.03.2018. – Liste kandidata koji su pristupili testu znanja sa postignutim rezultatima

Na osnovu člana 51. i 52. Zakona o policijskim službenicima (Službene novine 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) i člana 18. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, Komisija za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i činu „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije, objavljuje Liste kandidata koji su pristupili testu znanja

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži

13.03.2018. godine

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i guma za borbena oklopna vozila sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)  i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke u 2018. godini. Odluka 13 03 2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i LOT 2 – Produženja licenci za uređaj UFED Touch

09.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i LOT 2 Produženja licenci za uređaj UFED Touch, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)  i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. UFED Touch

Poziv za dostavljanje ponuda

22.02.2018. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-325 od 15.02.2018. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-326 od 15.02.2018. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-327 od 15.02.2018. godine, objavljuje direktor Federalne uprave policije na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Usluge Strucnog usavrsavanja 2018

Usluge hotelskog smjestaja 2018

Ugostiteljske usluge 2018

Lista prijava koje nisu prihvaćene u dalju proceduru i Lista prijava koje su prihvaćene u dalju proceduru po Javnom konkursu

30.01.2018.

Komisija za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i  činu „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije, formirana Rješenjem broj: 09-19/1-34-2-527 od 04.12.2017. godine, a na osnovu  Javnog konkursa/oglasa, broj: 09-19/1-34-2-527 od 12.12.2017. godine (objavljen 18.12.2018.), objavljuje Listu prijava koje nisu prihvaćene u dalju proceduru zbog neispunjavanja Konkursom propisanih uslova i Listu prijava koje su prihvaćene u dalju proceduru sa pozicijama za koje su kandidati aplicirali, broj: 09-19/1-34-2-527/17 od 30.1.2018. godine. Lista prijava koje su prihvacene u dalju proceduru i Lista prijava koje nisu prihvacene u dalju proceduru

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa i pratećeg materijala za izolaciju DNK LOT-7

18.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa i pratećeg materijala za izolaciju DNK  LOT-7 donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova 25. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)  i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. LOT 7