Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

15.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532 od 12.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 15 7 2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati

10.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati, broj: 09-20/1-14-2-672- II/19 od 8.7.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske oprme za LOT 1, LOT 4 i LOT 5

10.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske opreme za: LOT  1 – Nabavka PCR aparata, broj: 09-20/1-14-2-672-1/19 od 8.7.2019. godine, LOT 4 –nabavka sterilizacijske lampe, broj: 09-20/1-14-2-672-IV/19 od 8.7.2019. godine i LOT 5 – Uređaj za očitanje podataka sa mobilnih telefona, broj: 09-20/1-14-2-672-V/19 od 8.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 1    Odluka 672 LOT 4    Odluka 672 LOT 5

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“

 4.7.2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“, broj: 09-20/1-14-2-964 od 21.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 964 4.7.2019

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – nabavke laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala za LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

1.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke Laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala: LOT  2 – laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu, LOT 3 – Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu, LOT 4 –Specifični laboratorijski pribor i LOT 5 – Specijalni plinovi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 2         Odluka 856 27 6 2019 LOT 3

Odluka 856 27 6 2019 LOT 4         Odluka 856 27 6 2019 LOT 5

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog i potrošnog materijala LOT 1 i LOT 6

1.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog i potrošnog materijala LOT  1 – laboratorijski sitni i potrošni materijal, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine i Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala LOT  6– Forenzički antiserumi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 1          Odluka 856 27 6 2019 LOT 6

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI310, ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize

1.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI310, ABI 3130 i PPCR 9700 za DNA analize, broj: 09-20-14-2-820 od 24.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 820 24 6 2019

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača (BELL 206B – LOT 2)

21.6.2019. godine

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke Servis helikoptera BELL 206B sa ugradnjom rezervnih dijelova, potrošnog materijala, T-T strapova i pleksi stakla – LOT 2 – Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala i T-T strapova za helikopter BELL 206B, broj: 09-20/1-14-2-520 od 21.5.2019. godine donesen na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine FBiH” br: 2/98 i 48/99) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14).

Zakljucak o ispravci greske BELL 206B LOT2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila – LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4

19.6.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih auto dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala te obezbjeđenje usluga servisa i popravke vozila, broj: 09-20/1-14-2-722 od 19.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 722 19 6 2019