Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku guma

17.5.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku guma za putničke automobile, teretna vozila, kombi vozila i gume za oklopna vozila sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži broj: 09-20-14-2-597/19 od 15.5.2019. godine, donesena na osnovu čl. 43. , a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini. Odluka GUMA M

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 1 i LOT 6 te LOT 2 i LOT 4

16.5.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 2 i LOT 4, broj: 09-20-14-2-411/3 od 9.5.2019. godine i broj: 09-20-14-2-411/2 od 9.5.2019., donesena na osnovu čl. 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabake u 2019. godini. Odluka LOT 1 i LOT 6  Odluka LOT 2 i LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 3 i LOT 5

16.5.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala – LOT 3 i LOT 5, broj: 09-20-14-2-411/19 od 9.5.2019. godine i broj: 09-20-14-2-411/4 od 9.5.2019., donesena na osnovu čl. 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabake u 2019. godini. Odluka LOT 3  Odluka LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka, mesa i prerađevina od mesa i svježeg voća i povrća – LOT 1, LOT 2 i LOT 3

14.5.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke prehrambenih artikala i napitaka, mesa i prerađevina od mesa i svježeg voća i povrća i to za LOT 1, LOT 2 i LOT 3, donesena na osnovu članova 43. i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.  Odluka LOT 1 Odluka LOT 2 Odluka LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikoptere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikoptere donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.Odluka 1 (1) Odluka 1 (2)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-usluga zapošljavanja i osiguranja osoba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – Usluga zapošljavanja i osiguranja osoba, osim ugovora o radu i rješenju o imenovanju, donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki u 2019. godini. OSIGURANJE OSIGURANJE1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 7 (reagensi za biohemijska i imunološka ispitivanja) donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki u 2019. godini. ODLUKA LOT 7 ODLUKA LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga jednogodišnje obnove licence za forenzički uređaj UFED Tuch 2

2.4.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga jednogodišnje obnove licence za forenzički uređaj UFED Tuch 2, broj 09-20-14-2-396/19 od 2.4.2019. godine, donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.  UFED Tuch 2