Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”

26.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”, broj 09-20/1-14-2-1693/18 od 25.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

24.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila , broj 09-20-14-2-2104/18 od 20.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka Centrotrans-eurolines

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – GC/MC sa headspaceom i autosamplerom

21.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – GC/MC sa headspaceom i autosamplerom, broj 09-20-14-2-1305/1 od 21.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600

21.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600, broj 09-20-14-2-1680 od 21.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 1, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI

20.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 1, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI, broj 09-20-14-2-1622/1 od 18.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 2, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa Škoda

20.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 2, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa Škoda, broj 09-20-14-2-1622/2 od 18.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2

06.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2, broj 09-20-14-2-1681/18 od 05.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini. Odluka za LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka rezervnih djelova informatičke i birotehničke opreme, potrošnog materijala, te servisiranja opreme”

06.12.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka rezervnih djelova informatičke i birotehničke opreme, potrošnog materijala, te servisiranja opreme”, broj 09-20-14-2-1976/18 od 05.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini. Odluka o poništenju postupka

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke laboratorijske opreme

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijske opreme – Mikroskop FTIR ART Agilent Cary 600, broj 09-20-14-2-1680/1 od 05.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini.Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke

04.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite III A, broj 09-20/1-14-2-1483-IV od 04.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka