Dopuna javnog konkursa broj 2/14 objavljenog 18.7.2014.godine

31.7.2014.

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 16/1-1908 od 08.07.2014. godine, Odluke direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i „mlađi inspektor“ putem Javnog konkursa broj 10-16/1-34-2-287 od 27.06.2014.godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 10-16/1-34-2-249 od 23.04.2014. godine, Komisija za izbor objavljuje    DOPUNU JAVNOG KONKURSA ( DOPUNA KONKURSA )

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije

18.07.2014.

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj 10-6100 od 09.07.2014. godine, Odluke direktora o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajac“ i „mlađi inspektor“ putem Javnog konkursa, broj 10-16/1-34-2-287 od 27.06.2014.godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor broj 10-16/1-34-2-249 od 23.04.2014. godine, Komisija za izbor raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

u Federalnoj upravi policije

Čin – „policajac“ u Sektoru uniformisane policije ___________ broj izvršilaca – 10

Čin – „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici  __________ broj izvršilaca – 5

Čin – „mlađi inspektor“ u Sektoru kriminalističke policije ____ broj izvršilaca – 4

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje: Javni konkurs za popunu upraznjenih radnih mjesta policijskih sluzbenika u FUPu

PRIJAVNI OBRASCI:

PRIJAVNI OBRAZAC – mlađi inspektor

PRIJAVNI OBRAZAC – policajac SUP

PRIJAVNI OBRAZAC – policajac SPJ

KRITERIJI o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti: KRITERIJI 09072014

PRAVILNIK o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika: PRAVILNIK

KOMISIJA ZA IZBOR

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije putem unapređenja u viši policijski čin

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje: INTERNI OGLAS 12032013

INTERNI OGLAS

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije putem unapređenja u viši policijski čin

Download: INTERNI OGLAS

Na osnovu člana 4. Pravilnika o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/11), a u vezi sa članom 128 a. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), direktor Federalne uprave policije  raspisuje

J A V N I   O G L A S Nastavi čitati

Javni oglas

Na osnovu člana 4. Pravilnika o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/11), a u vezi sa članom 128 a. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), direktor Federalne uprave policije  raspisuje

J A V N I   O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova putem prijema policijskih službenika iz policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Tekst oglasa preuzeti ovdje: JAVNI_OGLAS

Download prijavnog obrasca: PRIJAVNI_OBRAZAC-KONKURS-4

Javni konkurs

Na osnovu člana 4. Pravilnika o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/11), a u vezi sa članom 128 a. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), direktor Federalne uprave policije r a s p i s u j e

 J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova putem prijema policijskih službenika iz policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Tekst konkursa preuzeti ovdje JAVNI_KONKURS

Download prijavnog obrasca: PRIJAVNI_OBRAZAC-KONKURS-3