Odluka o izboru najpovoljnijeg drugorangiranog ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

2.8.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg drugorangiranog ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532/19 od 24.7.2019. godine donesene na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 2 8 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specifične laboratorijske opreme – LOT 3

30.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specifične laboratorijske opreme – LOT 3 – Nabavka termomiksera, centrifuga i dodatne opreme broj: 09-20/1-14-2-672-III/19 od 26.7.2019. godine donesene na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 672III LOT 3 30 7 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku birotehničke opreme

19.7.2019. godine

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku birotehničke opreme broj: 09-20-14-2-609 od 17.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 609 19 7 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku municije (obuhvata četiri LOT-a)

18.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku municije broj: 09-20/1-14-2-683 od 16.7.2019. godine donesena na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje postupka nabavke. Odluka 683 18 7 2019

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

15.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532 od 12.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 15 7 2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati

10.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specifične laboratorijske opreme za LOT 2 – Specifični aparati, broj: 09-20/1-14-2-672- II/19 od 8.7.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske oprme za LOT 1, LOT 4 i LOT 5

10.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke specifične laboratorijske opreme za: LOT  1 – Nabavka PCR aparata, broj: 09-20/1-14-2-672-1/19 od 8.7.2019. godine, LOT 4 –nabavka sterilizacijske lampe, broj: 09-20/1-14-2-672-IV/19 od 8.7.2019. godine i LOT 5 – Uređaj za očitanje podataka sa mobilnih telefona, broj: 09-20/1-14-2-672-V/19 od 8.7.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 672 LOT 1    Odluka 672 LOT 4    Odluka 672 LOT 5

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“

 4.7.2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“, broj: 09-20/1-14-2-964 od 21.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 964 4.7.2019

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – nabavke laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala za LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

1.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke Laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala: LOT  2 – laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu, LOT 3 – Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu, LOT 4 –Specifični laboratorijski pribor i LOT 5 – Specijalni plinovi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 2         Odluka 856 27 6 2019 LOT 3

Odluka 856 27 6 2019 LOT 4         Odluka 856 27 6 2019 LOT 5