18.05.2020. – Održan 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou

Zamjenik direktora Federalne uprave policije, generalni inspektor Ensad Korman organizovao je danas online 18. sastanak rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou, na kojem su prisustvovali rukovodioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske i Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj situaciji, poteškoćama u radu za vrijeme pandemije virusa korona (COVID-19), te unapređenju rada i saradnje između tužilaštava i policijskih tijela.

Organizaciju i održavanje sastanka podržava Visoki sudski i tužilački savjet BiH kroz projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa BiH“. 

30.03.2020. – OBILJEŽENA GODIŠNJICA SMRTI ZAMJENIKA MINISTRA FMUP-a, JOZE LEUTARA

Povodom obilježavanja godišnjice smrti zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, 28.03.2020. godine delegacija Federalne uprave policije je položila vijence na mjestu ukopa na groblju „Masline“ u Mostaru.

Istog dana u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu, položeno je cvijeće.

Podsjećamo da je dana 16.03.2020. godine, povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije položila vijence na spomen – obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

16.3.3020. – Obilježena godišnjica atentata na zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

Povodom obilježavanja 21. godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije je dana 16.03.2020. godine, položila vijence na spomen-obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

DSC_0001DSC_0002

DSC_003DSC_04

DSC_005DSC_06

DSC_07DSC_08Delegacija Federalne uprave policije će dana 28.03.2020. godine položiti vjenac u zgradi Federalne uprave policije i u Mostaru na mjestu ukopa pok. zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Joze Leutara.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

11.03.2020.- Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije primljen u punopravno članstvo ENFSI-ja

Početkom marta 2020. godine Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije primljen je u punopravno članstvo ENFSI-ja (Europska mreža forenzičkih naučnih institucija). Na ovaj način naš forenzički centar postao je prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini, koja je primljena u članstvo ENFSI-ja. Samim tim, uspjeh koji je postignut prijemom u navedeno članstvo postaje veći.

Kroz navedeni prijem u ENFSI, pokazalo se da programska politika i naučno opredjeljenje koji propagiraju rukovodstvo Federalne uprave policije, na čelu sa zamjenikom direktora Ensadom Kormanom, i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja dobijaju svoju punu opravdanost.

ENFSI je europska mreža naučnih forenzičkih institucija koja za svrhu ima razmjenu znanja, iskustava i postizanje zajedničkih sporazuma u području forenzičkih nauka. Oni su ti i koji prate, određuju i kreiraju različite forenzičke standarde.

ENFSI je prepoznat kao najistaknutiji glas forenzike širom svijeta, osiguravajući kvalitetu razvoja forenzičkih nauke u cijeloj Europi. Neki od ciljeva ENFSI-a su da sve labaratorije članice poštuju najbolju praksu i međunarodne standarde za osiguranje kvaliteta i da proširi članstvo na laboratorije u svim zemljama Europe, zadržavajući razvoj i vjerodostojnost ENFSI-a

Aktivnosti ENFSI-a uključuju:

  • organizovanje sastanaka i naučnih seminara, studija u zajedničkoj saradnji i testova stručnosti,
  • savjetovanje relevantnih partnera o forenzičkim pitanjima i
  • objavljivanje priručnika o najboljoj praksi.

Trenutno se u ENFSI-u nalaze 71 laboratorija članica u 38 zemalja.

ENFSI se uspješno razvijao od početka svog djelovanja. Broj članova se kontinuirano povećavao tokom godina. 1993. godine 11 laboratorija su bile članice, dok je 2019. godine taj broj narastao na 71 članicu.

ENFSI ima svoju upravljačku strukturu i sekretarijat, a posebno važno je istaći postojanje 17 različitih radnih grupa u kojima se prate, analiziraju, predlažu informacije i standardi iz različitih forenzičkih oblasti, karakterističnih za određenu radnu grupu.

Ovi laboratoriji pokrivaju širok spektar područja forenzičkih nauka i nalaze se u 38 zemalja Europskog kontinenta, a to su: Austrija, Armenija, Azerbejdžan, Belgija, Bugarska, Hrvatska,  Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Malta, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija.

Shvatajući da je prijem Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja – Federalne uprave policije u ENFSI, potvrda ispravnosti plana rada, organizacije, primijenjenih standarda, metodologije rada, te stručnosti i profesionalnog rada svih uposlenih, rukovodstvo Federalne uprave policije i Forenzičkog centra ostaje opredijeljeno principima naučnog progresa, prihvatanja neophodnih standarda, akreditiranju određenih metoda vještačenja, a sve u svrhu što kvalitetnijih nalaza vještačenja, koji imaju direktan uticaj na razjašnjenje krivičnih djela, te uspješnost sudskih postupaka.

unnamed

26.2.2020. – Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-e i policijskih komesara

U Ljubuškom je u periodu 25. i 26.02.2020. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara, odnosno Direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2019. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar 2020. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima kantonalnnih ministarstva unutrašnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period 2019. godine, a u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše se smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 195 (ili 1,21%), broj saobraćajnih nesreća za 1.722 (ili 6,64%), broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 15 (ili 16,30%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 418 (ili 2,80%).

Izneseni su statistički pokazatelji i za mjesec januar 2020. godine u odnosu na januar 2019. godine, te je evidentno povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 116 (ili 9,30%), broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 36 (ili 3,65%), broj saobraćajnih nesreća za 18 (ili 0,94%), dok je smanjen broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 2 (ili 28,57%) u odnosu na isti period 2019. godine.

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, na sastanku je stavljen akcenat na problematiku migracija, te je naglašeno da je protekla 2019. godina bila u znaku migrantske krize zbog velikog priliva i boravka migranata na područjima Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

Prilivom velikog broja migranata na području Federacije Bosne i Hercegovine došlo je do narušavanja sigurnosne situacije, koja se ogledala u povećanom broju krivičnih djela počinjenih od strane migranata i to razbojništava, teških krađa, krađa, oštećenja tuđe stvari, ugrožavanja sigurnosti na štetu građana, kao i narušavanja javnog reda i mira, napada na policijske službenike, oštećenja tuđe stvari, masovnih tuča, nasilničkog ponašanja na područjima gore navedenih kantona.

Migranti nerijetko koriste određene slabosti sistema pa su nakon izvršenja krivičnih djela i privođenja uglavnom davali lažni identitete koji je teško provjeriti obzirom da se provjere vrše isključivo posredstvom zemalja iz kojih dolaze, a isti uglavnom navode da dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom kao što je Irak, Sirija i Afganistan. Navedeno predstavlja evidentan problem za policijske agencije obzirom da se utvrđivanje identiteta izvršioca krivičnih djela migranata vrši uglavnom na osnovu njihovog ličnog iskaza, daktiloskopiranja, te na osnovu DNK u slučaju izvršenja težih krivičnih djela, istakao je Zamjenik direktora FUP-e, Ensad Korman.

Pored navedenog na sastanku je napravljen osvrt na značajnije operativne akcije i aktivnosti  koje su bile u predmet interesovanja javnosti u prehodnom periodu.

IMG_9174

IMG_9177Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

  • Kada je u pitanju problematika vezana za migrantsku krizu, u tekućoj 2020. godini može doći do narušavanja sigurnosne situacije na određenim područjima Federacije Bosni i Hercegovini, ukoliko nadležne institucije u Bosni i Hercegovini blagovremeno ne poduzmu adekvatne mjere i radnje u pogledu ulaska migranata sa istoka u BiH, jer postoji vjerovatnoća da će se početkom proljeća i dolaskom ljepšeg vremena priliv migranata ponovo povećati.
  • Kao potpisnici Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužiteljstava u BiH, po pitanju migracija kao i drugih krivičnih djela, Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova nastavit će sa međusobnom kontinuiranom saradnjom, saradnjom sa ostalim agencijama za sprovedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnim tužilaštvima i sudovima, naročito u pogledu razmjene podataka, provjere i utvrđivanja identiteta, te drugim zakonom propisanim aktivnostima.
  • Vezano za Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa, prava i obaveza Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a u vezi uspostave i održavanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu poduzet će se aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje, razvoj i održavanje sistema u pogledu angažovanja spoljnog saradnika koji će preuzeti navedene poslove, a koje troškove će snositi svi potpisnici sporazuma na temelju odredbi kojima je definisana navedena oblast. S tim u vezi, Federalna uprava policije je preuzela obavezu da do narednog sastanka prikupi svu potrebnu dokumentaciju na pripremi i provedbi kompletne procedure oko angažovanja spoljnog saradnika obzirom da se server nalazi u zgradi Federalne uprave policije.
  • Učesnici sastanka su izrazili zabrinutost obzirom da je u posljednje vrijeme primjetan trend negativnog ocjenjivanja policijskih komesara, što uveliko utiče na efikasnost rada i nestabilnosti policijskog organa u obavljanju svojim primarnih zadataka u očuvanju sigurnosti.
  • U pogledu nepopunjenosti upražnjenih radnih mjesta i nedostatku stručnog kadra u pojedinim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova pokrenuti inicijativu prema ministrima navedenih ministarstava i nadležnim Vladama, u cilju što skorijeg donošenja adekvatnih zaključaka u pogledu raspisivanja konkursnih procedura.
  • U konačnici donesen je zaključak da će se u narednom periodu intezivirati i jačati saradnja između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim linijama o oblastim rada navedenih institucija, u smislu održavanja redovnih sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

IMG_9179Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona je bilo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, na kojem je pored direktora i policijskih komesara bila prisutna i predstavnica OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

14.2.2020. – Jačanje saradnje Federalne uprave policije sa kantonalnim tužilaštvima

U periodu 12.-13.02.2020. godine delegacija Federalne uprave policije na čelu sa Zamjenikom direktora, gdin. Ensadom Korman posjetila je kantonalna tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog kantona, Kantona 10 – Livno i Unsko-sanskog kantona, kojom prilikom su održani sastanci sa glavnim tužiocima navedenih tužilaštava, te njihovim zamjenicima i najbližim saradnicima.

Cilj ove službene posjete je jačanje saradnje između policijskih i tužilačkih tijela, te definisanje najboljih načina na unapređenju zajedničke prakse u otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz domena organizovanog i međukantonalnog kriminala, sa akcentom na koruptivna krivična djela, trgovinu opojnom drogom, cyber kriminal, te druge aspekte rada iz nadležnosti Federalne uprave policije.

Ova dvodnevna posjeta pored segmenta jačanja saradnje kantonalnih tužilaštava i Federalne uprave policije ima za cilj poboljšanje efikasnosti i kvalitete rada, koordinacije policije i tužilaca prilikom provođenja istražnih radnji.

Između ostalih, jedan od zaključaka i prijedloga sa sastanka je razvoj zajedničkih operativnih planova, intenziviranje komunikacije, eventualne zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica, te formiranje zajedničkih istražnih timova koji na adekvatan način mogu odgovoriti svakoj sigurnosnoj prijetnji, a sve u cilju očuvanju sigurnosti i sticanja povjerenja građanstva.

Policija i tužilaštvo kao dvije međusobno povezane komponente upućene su jedna na drugu i moraju funkcionisati na zavidnom nivou jer je to jedini ispravan i zakonit način kao i svha našeg postojanja u borbi protiv kriminala, zaključio je Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gdin.Korman.

20200212_100623   20200212_083755

3   4

Prilikom sastanka rezimirani su dosadašnji okončani predmeti, predmeti koji su u toku, te su dogovorene dalje aktivnosti na uspješnom okončanju istih, kao i dokumentovanje i procesuiranje najizraženijih krivičnih djela i izvršilaca na području gore navedenih kantona.

Zamjenik direktora, Ensad Korman planira u narednom periodu obaviti službenu posjetu ostalim kantonalnim tužilaštvima, kao i drugim sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

7.2.2020. – Obilježena prva godišnjica smrti, stradalog policijskog službenika Federalne uprave policije, Mahira Begić

Obilježavajući prvu godišnjicu smrti, stradalog policijskog službenika Federalne uprave policije, Mahira Begić, delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije i Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dana 7.2.2020. godine položila je vijence na mjestu pogibije u Centru za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ u Suhodolu, na mezarju „Lokve“ općina Hadžići, gdje je isti ukopan, te je posjetila porodicu poginulog.

DSC_1          DSC_3       DSC_2

DSC_4      DSC_5

 DSC_6     DSC_7

Podsjećamo, u periodu od 04.02. i 05.02.2020. godine na Policijskoj akademiji Vrace u Sarajevu, u znak sjećanja na poginulog policijskog službenika, održan je malonogometni turnir na kojem su uzele učešće ekipa iz svih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, te su na taj način odale počast poginulom policijskom službeniku.

DSC_8    DSC_9

Nakon provedenog turnira u malom nogometu svim učesnicima su uručene zahvalnice za učešće, a onima najuspješnijim, diplome, pehari i prigodne nagrade. Na ovom dvodenvnom turniru odigrana je 21 utakmica  na kojima su sudile sudije iz Udruženja fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo.

DSC_10    DSC_11

Prvo mjesto je osvojila ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, drugo mjesto je osvojila ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i treće mjesto osvojila je ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

DSC_0039

Za najboljeg strijelca je proglašen Verić Dragan iz ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dok je za najboljeg golmana proglašen Ismail Vrebac iz ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, a istima su uručene prigodne nagrade (pehari i nogometne lopte).

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

12.12.2019. – Delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini SEPCA

Dana 12.12.2019.godine delegacija Federane uprave policije u Republici Moldaviji prisustvovala je drugoj redovnoj Generalnoj škupštini, Asocijaciji šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA.

IMG-14200fed3d0ed610b273a5b4029e522a-VNa generalnoj skupštini SEPCA-e usvojena je konačne verzije Izvještaj o procjeni pretnji 2019. (restriktivna i javna verzija) u kojoj su zemalje članice SEPCA-e identifikovane sigurnosne prijetnje za područje zemalja jugoistočne Evrope.

IMG-6aa76321860d4f7b663973c3330ea2c8-VKriminalna područja koja su obrađena  Izvještajem o procjeni pretnji za 2019.godinu su imovinski delikti, sprečavanje ilegalnih migracija i trgovina ljudima (bijelim robljem), ilegalne trgovina drogama, Cyber kriminal i organizovani kriminalitet. U izradi izvještaja primjenjena metodologija kojom su identifikovani globalni sigurnosni izazovi, izvršena procjena stanja sigurnosti u okruženju, identifikovana  lokana tržišta, tokovi novca, modus operandi i budući trendovi. Izvještajem su u konačnici date i preporuke u skladu sa analiziranim rezultatima o sigurnosnoj procjeni pretnji.

Pored navedenog razgovarano je o unapređenju rada i vidljivosti SEPCA-e, kojom prilikom je razgovarano o partnerstvu Konvencija o policijskoj saradnji jugoistočne Evrope – PCC SEE i Asocijacije šefova policije jugoistočne Evrope – SEPCA, te dogovoreni daljnji koraci u cilju uspostavljanja efikasne saradnje.

Po okončanju generalne skupštine predsjedavanje SEPCA-e preuzela članica Crna Gora koja je u svom izlaganju predstavila planirane aktivnosti za 2020. godinu.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja asocijaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija i   Moldavija.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

13.9.2019. – Održana svečana ceremonija povodom uspješno završene obuke pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje A kompleta za osobnu zaštitu sa izolacionim sistemom disanja“

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je danas, 13.9.2019. godine, održana svečana ceremonija povodom dodjele certifikata službenicima Odsjeka kriminalističke tehnike i Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Federalne uprave policije kao i službenicima Federalne uprave civilne zaštite, koji su uspješno završili obuku pod nazivom „Osnovna obuka za korištenje  A kompleta  za osobnu zaštitu sa izolacionim  sistemom disanja“ koja je odžana u periodu od 9.- 13. septembra ove godine.

Tim povodom, prisutnima se obratio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman, koji je čestitao službenicima na uspiješno završenoj obuci, ističući da da je ovaj vid obuke od velikog značaja za budući rad kada je u pitanju forenzika i kriminalistička tehnika koja je nezaobilazna u svakoj ozbiljnijoj i složenijoj istrazi prilikom dokumentovanju krivičnih djela.

Nakon obraćanja zamjenika direktora Federalne uprave policije, prisutnima se obratio direktor policijske akademije gdin. Damir Vejo koji je također čestitao službenicima na uspješno završenoj obuci, a pri tome se posebno zahvalio stručnim osobama iz  Federalne uprave policije koji su u svojstvu predavača dali neizmjeran doprinos prilikom educiranja i usavršavanja službenika spomenutih institucija. Po završetku ceremonije gdin. Vejo je uručio certifikate.

 DSC_0002    DSC_0094

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

8.7.2019. – Učešće policijskih službenika Federalne uprave policije u pješačkom pohodu “Marš mira” 2019.

Policijski službenici Federalne uprave policije će i ove godine, a kako je to bilo i ranijih godina, uzeti učešće u pješačkom pohodu „Marš mira“, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini. Ovaj pohod se organizuje svake godine s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida, te podsjećanja na stravične zločine nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine.

Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine, u konačnici radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine.

Dvadeset pet policijskih službenika Federalne uprave policije, a kojim će se priključiti i zamjenik direktora ove Uprave, Ensad Korman će zajedno sa ostalim učesnicima Marša, krenuti iz mjesta Nezuk, općina Sapna, te će u periodu od tri dana preći oko 100 kilometara, da bi došla do krajnjeg odredišta mjesta Potočari, općina Srebrenica.

Po završetku Marša mira policijski službenici Federalne uprave policije će zajedno sa ostalim učesnicima pohoda prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza, te ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u određenim masovnim grobnicama koje se nalaze na lokalitetu planirane maršute.

Marš mira će trajati kao i inače tri dana, i to u periodu od 8. 7. do 10.7.2019. godine, a koji obuhvata etape duge između 25 i 30 kilometara. Policijski službenici ove uprave će zajedno sa ostatkom kolone krenuti u ponedjeljak, 8.7.2019. godine u vremenu oko 09:00 sati iz Nezuka, općina Sapna kao početnog polazišta pa do Potočara – kao krajnjeg odredišta.

IMG-2b47d10d2c913797eb4c1ca0e53f5cb1-V IMG-acfcf833954bf497ba00e3943c5d0750-V  

Predviđena maršuta za sve učesnike Marša je Nezuk – Baljkovica – Parlog – Crni Vrh – Snagovo – Liplje – Jošanica – Donja Kamenica – Bakrači – Glodi – Udrč – Cerska – Kaldrmica – Đugum – Mravinjci – Burnice – Kameničko Brdo – Ravni Buljim – Jaglići – Šušnjari – Budak – Potočari (Memorijalni centar).

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE