Sektor za materijalno-finansijske poslove

Pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama Uprave policije; vrši nabavku opreme; priprema prijedlog potrebnih sredstava za rad Uprave policije i prijedlog finansijskih planova; obavlja računovodstveno-finansijske poslove; priprema analize i informacije o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava; vrši investiciono-tehničko održavanje objekata; obavlja štampanje i umnožavanje materijala; sarađuje s drugim institucijama u vezi vršenja poslova iz domena rada Sektora, obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.