ministar: Aljoša Čampara
direktor:  Trenutno funkciju Direktora obavlja zamjenik direktora Ensad Korman.

Sukladno ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, unutarnji poslovi u Federaciji BiH u nadležnosti su Federalnog i deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Riječ je o decentraliziranom ustroju policijskih snaga u kojem su prema odredbama članka 3. stav 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br: 81/14), unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova sljedeći:
1) sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga i organiziranog kriminala, te pronalaženje i hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2) osiguranje određenih osoba i zgrada Federacije;
3) školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4) sticanje i prestanak državljanstva Federacije.

U obavljanju poslova iz člana 3. stav 1. i 2. Zakona o unutarnjim poslovima FBiH, Federalna uprava policije naročito:
1) neposredno poduzima mjere na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala, stavljanja u promet opojnih droga, organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije, kao i na pronalaženju njihovih učinilaca;
2) obavlja kriminalističko-tehnička vještačenja za svoje potrebe, kao i na traženje drugih nadležnih organa;
3) organizira i neposredno osigurave određene osobe i zgrade Federacije u skladu sa propisom iz člana 5. ovog zakona i, u vezi sa tim, izrađuje odgovarajuće operativne planove;
4) priprema prijedlog ukupnog broja policijskih službenika za potrebe Uprave policije i kriterije za njeno popunjavanje;
5) raspisuje i objavljuje Interpolove, međunarodne, federalne i međukantonalne potrage, izdaje o tome odgovarajuća glasila i vodi registre;
6) sarađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi sa obradom krivičnih predmeta;
7) obavlja i druge poslove i zadatke policije koje joj, u skladu sa zakonom, povjere sudovi i tužilaštva u Bosni i Hercegovini;
8) predlaže programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika u Upravi policije;
9) nabavlja naoružanje i opremu u skladu sa propisom iz člana 17. ovog zakona i materijalno-tehnička sredstva za potrebe Uprave policije;
10) vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
11) predlaže i prati provedbu planova o izgradnji i korištenju informacionog sistema;
12) osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Uprave policije;
13) predlaže organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija u vezi sa radom policije;
14) organizira jedinstveni sistem obavještavanja potrebnog za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije;
15) izrađuje i predlaže programe obrazovanja, profesionalnih obuka i naprednih kurseva za policijske službenike Uprave policije;
16) osigurava primjenu profesionalnih i naučnih metoda u radu Uprave policije;
17) odgovorna je za korištenje budžetskih sredstava odobrenih za rad Upravi policije u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji i drugim propisima kojima se uređuje korištenje odobrenih budžetskih sredstava;
18) organizira saradnju s odgovarajućim organima policije drugih država o pitanjima iz nadležnosti Uprave policije posredstvom Federalnog ministarstva.