MIROSLAV VINCETIĆ

Protiv sigurnosti javnog prometa
Aktom Općinskog suda u Orašju izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice za licem Miroslav Vincetić zbog krivičnog djela – teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa,iz člana 336. stav 4., a u vezi sa članom 332. stavom 3. KZ FBIH.

Vodič za pristup informacijama

Pravo pristupa
Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Federale uprave policije, a Federalna uprava policije je u obvezi te informacije priopćiti. Informacije koje su pod kontrolom Federalne uprave policije sadržane su u Indeksu-registru. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo kod utvrđenih izuzetaka u slučajevima kada se priopćavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za sljedeće legitimne ciljeve Federacije:

 • interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,
 • sprječavanje kriminala i otkrivanje kriminala,
 • zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa, s tim da to ne obuhvaća činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije

Način pristupa
Radi olakšanja pristupa informacijama Federalna uprava policije objavljuje da su informacije kojima raspolaže dostupne na sljedeći način:

 • Podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama, koji mora:
 • biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,
 • dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da se uz razuman napor pronađe tražena informacija; i
 • sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.
 • Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelja zahtjeva, zahtjev, pored ispunjavanja uvjeta navedenih u tačci 1., može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili osoba koja je podnositelj zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ista je dužna da potpisati zahtjev i pokati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pisano ovlastio za pristup informaciji, isti je dužan potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.
 • Zahtjev se podnosi Federalnoj upravi policije:

 Federalna uprava policije
S a r a j e v o
Mehmeda Spahe 7
Federalna uprava policije će postupati prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine:

Postupanje nakon prijema zahtjeva

 • Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji poduzet će se sve potrebne radnje da se pribavi tražena informacija, te razmotriti sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva.
 • Kada se odobri pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, rješenje o tome dostavit će se  podnositelju zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:
 • obavještenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama Federalne uprave policije i obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i troškovima umnožavanja, uz napomenu da se umnožavanje informacije omogućava nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije neuobičajeno složeno ili dugotrajno, umnožavanje se omogućava podnositelju zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnositelja zahtjeva i za nadležni javni organ i/ili
 • priloženu kopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu članka 16. ovog zakona.
 • Ako je odbijen pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, rješenjem će obavijestiti podnositelja zahtjeva o tome. Navedeno rješenje sadrži:
 • zakonsku osnovu za status izuzeća informacije uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir faktora javnog interesa i
 • pouku o pravu na žalbu, naznaku i adresu organa kome se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenje žalbe kao i uputu o pravu obraćanja ombudsmenu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmena.
 • Rješenja iz tačke 2. i 3. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.
 • Federalna uprava policije ne naplaćuje naknadu ili taksu za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja. Cijena se određuje samo za troškove umnožavanja, a utvrđuje se u skladu s uputstvom koje donosi federalni ministar pravde.

Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.

INDEKS-REGISTAR
Ovaj indeks-registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Federalne uprave policije, odnosno kojima raspolaže, oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa tim informacijama.
Vrste informacija

 1. Statistički podaci iz oblasti stanja kriminaliteta u Federaciji BiH;
 2. Statistički podaci o naručavanju javnog reda i mira na prostoru Federacije BiH;
 3. Statistički podaci u oblasti sigurnosti prometa u Federaciji BiH;
 4. Statistički podaci iz oblasti ilegalnog posjedovanja oružja u Federaciji BiH;
 5. Informacija o napadima na ovlaštene službene osobe i upotrebi sredstava prinude;
 6. Godišnji i polugodišnji izvještaji o radu Federalne uprave policije.

Oblik informacije
Oblik informacije zavisno od zahtjeva, može se dati kao kopija postojećeg originalnog dokumenta, ili u vidu elektronskog zapisa, ili posebno sačinjena informacija u vezi sa zahtjevom sa pozivom na izvor podataka.

Mjesto pristupa informacijama
Podnositelj zahtjeva informacije po podnesenom zahtjevu može dobiti, odnosno pristupiti traženim i odobrenim informacijama u Odsjeku za odnose s javnošću.
Federalna uprava policije će poduzeti sve potrebne mjere pomoći svakom tražitelju informacija s ciljem ostvarivanja prava koja proizlaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

OBRAZAC ZAHTJEVA

FEDERALA UPRAVA POLICIJE
S A R A J E V O
Mehmeda Spahe 7

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mjesto i datum: ________________________

Podnositelj zahtjeva:

__________________________