30.11.2017.- Federalna uprava policije predala Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije presjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

U Sarajevu je jučer, 29.11.2017. godine održana Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA) na kojoj je Federalna uprava policije u skladu sa Statutom Asocijacije, zvanično predala predsjedavanje Asocijacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije.

slik

Pored navedenog, članice SEPCA-e su dogovorile smjernice za buduće djelovanje Asocijacije. Dogovorne su aktivnosti na izradi MIS “Menagmente information sistem” koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e, te su precizirane druge aktivnosti koje će se poduzimati u narednom period u cilju jačanja položaja strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija i Moldavija

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništva;

–  12 teških krađa;

–  dvije krađe;

–  četiri nasilja u porodici;

–  20 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 35 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d o o

29.11.2017.godine

Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d.o.o. donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14),) te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke za 2017. godinu. Porsche

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

–  jedno razbojništvo;

–  sedam teških krađa;

–  dvije krađe;

–  četiri nasilja u porodici;

–  jedno oštećenje tuđe stvari;

–  jedno ugrožavanje sigurnosti;

–  jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–  14 ostalih krivičnih djela;

 • 13 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara

28.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara broj: 09-20-14-2-2021od 23.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 25. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. odluka Crobox

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   51 krivično djelo i to:

–       tri razbojništva;

–       13 teških krađa;

–       devet krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga;

–       jedno oštečenje tuđe stvari;

–       20 ostalih krivičnih djela;

 •  15 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 24. do 27.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 101 krivično djelo i to:

–    sedam razbojništava;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–     jedna lakša tjelesna povreda;

–    33 teške krađe;

–    devet krađa;

–    43 ostala krivična djela;

 • 81 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda..
 • 203 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, 13 lica zadobilo teške, a 54 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 68 lica je lišeno slobode, a 50 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   42 krivična djela i to:

–       tri razbojništva;

–       osam teških krađa;

–       šest krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       dva nanošenja lakših tjelesnih povreda;

–       22 ostala krivična djela;

 •   27 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede a jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 •   52 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   32 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    jedno nasilje u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno silovanje;

–    sedam teških krađa;

–    tri krađe;

–    23 ostalih krivičnih djela;

 • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila  lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 10 lica je lišeno  slobode, a  9 lica je zadržano.

22.11.2017. – “SEXTORTION” upozorenje javnosti

Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala, Federalne uprave policije su u predhodnom periodu zaprimili više prijava i obavještenja o izvršenju tzv. “Sextortion”, te kontinuirano poduzimali aktivnosti na dokumentovanju istih. S tim u vezi upozoravamo javnost u vezi sa navedenim pojavnim oblikom.

Naime, pojedinci i organizovane kriminalne grupe koristeći tehnike socijalnog inžinjeringa, posredstvom interneta, prvenstveno društvene mreže “Facebook”, predstavljajući se obično kao ženska osoba, navode žrtvu na “chat” sa ciljem razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, a koji sadržaj snimaju bez znanja žrtve, te u nastavku iznuđuju novac, pod prijetnjom javnog objavljivanja na naprijed navedeni način pribavljenih seksualno eksplicitnih sadržaja.

U dosadašnjim istragama utvrđeno je da se napadači nalaze u Nigeriji, te da isti i nakon uplate novca od strane žrtve (od 500,00 Eura do 5.000,00 Eura), nastavljaju sa zahtjevima za uplatu dodatnih novčanih sredstava, a u nastavku vrše javno objavljivanje navedenih seksualno eksplictinih snimaka.

Preporuke policijskih službenika Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala, a koje bi se odnosile na sprečavanje naprijed navedenog vršenja krivičnog djela;

 • Povećano obraćanje pažnje na korištenje ličnih podataka na internetu,
 • Izbjegavanje konverzacije sa osobama čiji identitet vam je poznat isključivo preko interneta,
 • Izbjegavanje dijeljenja seksualno eksplicitnih fotografija i video sadržaja sa trećim osobama na internetu,
 • Podnošenje prijave nadležnoj policijskoj agenciji, kao i administratoru kompanije u konkretnom primjeru “Facebook Ine”, USA.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAV A POLICIJE