Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.12. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 28 krivičnih djela i to:

-     tri posjedovanja opojnih droga;

-     četiri oštećenja tuđe stvari;

-     devet teških krađa;

-     sedam krađa;

-    pet ostalih krivičnih djela;

 • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 42 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a pet lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 24 lica su lišena slobode, a 22  lica su zadržano.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 1, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI

20.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 1, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa VW i AUDI, broj 09-20-14-2-1622/1 od 18.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 2, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa Škoda

20.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za LOT 2, Nabavka rezervnih djelova, dodatne opreme, potrošnog materijala, servis i popravka vozila iz programa Škoda, broj 09-20-14-2-1622/2 od 18.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 2

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana  su:

 •  22  krivična djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     tri teške krađe ( 1 pmv );

-     tri krađe;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     dva ugrožavanja sigurnosti;

-     12 ostalih krivičnih djela;

 • 21  narušavanje  javnog reda i mira.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima  je jedno lice zadobilo teške, a četiri  lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 16 lica  je lišeno slobode, a 16 je zadržano.

19.12.2018. – U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije

U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za mjesec novembar 2018. godine, dostignuti nivo rada policije u oblasti auto-kriminala u F BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine na otkrivanju koruptivnih krivičnih djela, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

20181218_101051

Detaljno su analizirani podaci svih aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu po svim segmentima iz nadležnosti policije, te je utvrđeno da je na području Federacije BiH smanjen broja izvršenih krivičnih djela za 300 (ili 18,55%), broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 27 (ili 2,06%) i broj saobraćajnih nesreća za 469 (ili 20,57%), dok je povećan broj napada na ovlaštena službena lica za 2 (ili 25%).

Kako je pojasnio Direktor FUP-e, ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i veoma efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka svih KMUP-ova i FUP-a, suglasni smo da se stanje sigurnosti u FBIH može definirati kao zadovoljavajuće. U vezi sa tim potrebno je imati u vidu i određene sigurnosne događaje koji su evidentirani na prostoru FBiH, kako u oblasti kriminaliteta tako u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, koji po svojim poslijedicama, a sobzirom na težinu izvršenih djela broj žrtava, ili pričinjene materijalne štete i otuđene imovine predstavljaju stanovitu sigurnosnu prijetnju u odnosu na ukupno stanje sigurnosti.

Također, ukazuje se potreba za daljim realiziranjem donesene Strategije na razini policijskih struktura iz 2017. godine, u borbi protiv auto-kriminala na prostoru Federacije  BiH.

Razmatrajući problematiku koruptivnih krivičnih djela u našoj zemlji ocjenjeno je za potrebnim intezivno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta u okviru policiske stukture u FBiH na otkrivanju ove vrste krivičnih djela i počinitelja. U Realiziranju ove aktivnosti u idućoj godini policijski organi u F BiH će prije svega realizirati intezivnu suradnju sa svim tužiteljstvima u BiH u domenu poduzimanja mjera iz zakonom definiranim nadležnostima policijskih i tužiteljskih organa.

Na sastanku su razmotrena i određena pitanju u vezi sa migrantskom krizom u našoj zemlji, te je ocjenjeno da je ovo pitanje poprimilo posebno ozbiljnu dimenziju na prostoru Unsko-sanskog kantona, u okviru čega određene pojave impliciraju vrlo ozbilju sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici, te je neophodno hitno poduzimanje praktičnih mjera, bez deklerativnog izjašnjavanja u vezi sa ovom problematikom, a u domenu nadležnosti određenih tijela, organa i službi sa nivoa Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava policije, bila je domaćin ovog sastanka.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Bilten dnevnih događaja za dan 18/19.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  32  krivična djela i to:

–     četiri  razbojništva;

–     osam  teških krađa;

–     dvije krađe;

–     tri nasilja u porodici;

–     dva posjedovanja i omogučavanja uživanja opojnih droga;

–    13  ostalih krivičnih djela;

 •  15 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica   zadobilo lakše tjelesne povrede
 •  40 saobraćajnih nezgoda, u kojima  je jedno lice zadobilo teške, a devet  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice  je lišeno slobode, a  14  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 17/18.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  27 krivičnih djela i to:

–     dva  razbojništva;

–     devet teških krađa;

–     dvije krađe;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    12 ostalih krivičnih djela;

 •  17 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede
 •  50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14.12. do 17.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 65 krivičnih djela i to:

–     jedno ubistvo;

–     šest razbojništava;

–     24 teške krađe ( dva motorna vozila );

–     tri krađe;

–     pet nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     dva ugrožavanja sigurnosti;

–     jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–     jedno nanošenje lahkih tjelesnih povreda;

–     jedno posjedovanje opojne droge;

–     20 ostalih krivičnih djela.

 •  63 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  211 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 38  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 51 lice je lišeno slobode, a 48  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 13/14.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivična djela i to:

-      jedno ubistvo;

-     dva  razbojništva;

-     10  teških krađa ( jedno motorno vozilo );

-     četiri krađe;

-     četiri nasilja u porodici;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     jedno posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga ;

-    10 ostalih krivičnih djela;

 •  20 narušavanja javnog reda i mira.
 •  84 saobraćajne nezgode, u kojima je šest  lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 10  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 12/13.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  40 krivična djela i to:

-     četiri razbojništva;

-     14 teških krađa ( pet motornih vozila );

-     četiri krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    13 ostalih krivičnih djela;

 •  17 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  62 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 14  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • pet lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.