BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  46 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–      17 teških krađa(dva motorna vozila);

–      četiri krađe;

–      četiri nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–     16 ostalih krivičnih djela;

 •   18 narušavanja javnog reda i mira.
 •   48 saobraćajnih nezgoda, dva lica zadobilo teške, a pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  29 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

14.11.2019. – Lišen slobode bivši načelnik općine Vareš zbog KD “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.11.2019. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te podršku Ministarstva unutrašnjih poslova navedenog Kantona, započeli aktivnosti na dokumentovanju lica koje se dovodi u vezu sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Kantonalnog tužilaštva Zenica, lišen je slobode bivši načelnik Općine Vareš inicijala A.K. (1961.), te su započeti pretresi stambenih objekata na više lokacija na području općine Vareš koje koristi osumnjičeni, kao i njegovi bliski srodnici.

Lice lišeno slobode se sumnjiči da je u periodu od novembra 2012. godine do novembra 2016. godine u svojstvu načelnika općine Vareš iskorištavajući svoj položaj i ovlasti u cilju pribavljanja koristi za drugog postupao suprotno interesima službe i protivnom odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog organa općine Vareš. Naime, isti je omogućio većem broju lica sa područja Vareša, pribavljanje materijalne imovinske koristi u vidu građevinskog materijala i robe, na način da je bez pravnog osnova i provedene zakonske procedure, a bez podnošenja zahtijeva za dodjelu pomoći i bez izdavanja zakjlučka općine Vareš o dodjeli pomoći, istima usmeno odobravao dodjelu pomoći u vidu robe i građevinskog materijala. Navedena lica su po nalogu A.K. preuzimala robu i građevinski materijal u firmama „Luk“ d.o.o. Sarajevo, „Perod“ d.o.o. Zenica i „Lišćevica promet“ d.o.o. Ilijaš, a nakon čega su navedene firme račune i otpremnice dostavljale općini Vareš, koja je iste plaćala te na taj način pričinila sebi materijalnu štetu.

Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji su traženi Naredbom suda, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku.

Lice lišeno slobode biti će kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  51 krivično djelo i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      sedam teških krađa;

–      10 krađa;

–      četiri nasilja u porodici;

–      dva oštečenja tuđe stvari;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      25 ostalih krivičnih djela;

 •   23 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica su zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   54 saobraćajne nezgode, jedno lice zadobilo teške, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  16 lica je lišeno slobode, a 24 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku specijalne policijske elektronske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Nabavku specijalne policijske elektronske opreme   broj.: 09-20/1-14-2-1288 od 13.11.2019  godine . donesena na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.27 i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) na prijedlog Komisije za provođenje  postupaka nabavke u skladu sa čl.8. Zakonom o Javnim nabavkama za 2019. godinu

Odluka 13.11.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 12/13.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 •  37 krivično djelo i to:

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    devet teških krađa (1mot.vozilo);

–    četiri krađe;

–    18 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira.
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.                                   

12.11.2019. – Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije Direktora FUP-e i Direktora/Komesara KMUP-ova

U Tuzli je dana 11. i 12.11.2019. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara, odnosno Direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – septembar 2019. godine, dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema statističkim pokazateljima Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, za period januar-septembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 626 (ili 5,29%), broja saobraćajnih nesreća za 1790 (ili 9,08%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 480 (ili 4,34%), i broj napada na ovlaštena službena lica za 1 ( ili 1,69%).

Kako je iznio Zamjenik Direktora FUP-e, Ensad Korman, sagledavajući sveukupne pokazatelje iz posmatranih segmenata sigurnosti kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i aktivnosti policije, u periodu januar-septembar 2019. godine sigurnosna situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je na zadovoljavajućem nivou. Ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta u pojedinim oblastima je samo rezultat saradnje, dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su zasigurno najefikasniji dio državnog aparata. Iako ekonomska i socijalna situacija u društvu i nije na zavidnom nivou, naša je dužnost i obaveza da se zajednički i ozbiljno suočavamo sa svim sigurnosnim izazovima kada su u pitanju svi vidovi kriminaliteta s akcentom na trenutno najaktuelniju problematiku vezano za migrantsku krizu, naveo je direktor FUP-e, Korman Ensad.

Između ostalog na sastanku je napravljen poseban osvrt na policijsku saradnju iz oblasti krim. obavještajnog rada i efikasnije razmjene operativnih saznanja kroz ILP model „Rad policije zasnovan na krim obavještajnom radu“, obzirom da bi između ostalog unapređenje rada policije trebao bi ići i u tom smjeru, jer kad bi sve policijske agencije iz Bosne i Hercegovine adekvatno primjenjivale ILP model, u smislu prikupljanja, obrade i međusobne razmjene obavještajnih podatka, koristeći informacione tehnologije i baze podataka, sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bi bila znatno povoljnija, a što bi zasigurno smanjilo stopu kriminala u svim aspektima s posebnim akcentom na terorizam, nasilni ekstremizam, organizovani kriminal, trgovinu opojnom drogom, i dr. oblike kriminala i sigurnosne prijetnje.

IMG-725d2b5b6378f77d58077027f59f7056-V     IMG-1142fbf7b17bcb677f9964164f56900d-V

IMG_5657Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati kao zadovoljavajuće.

Na sastanku je posebno razmotreno pitanje vezano za migrantsku krizu na području Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da ovo pitanje poprima sve više ozbiljniju dimenziju posebno na području Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, a implicira vrlo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici.

Uzimajući u obzir činjenicu da se nerijetko migranti dovode u vezu sa velikim brojem izvršenih krivičnih djela posebno na područjima gore navedenih kantona, neophodno je da se hitno iznađe efikasniji modus za poduzimanje zajedničkih mjera na suzbijanju ovih prijetnji.

Iako ova migrantska kriza potpada pod isključivu nadležnost državnih organa za sprovedbu zakona i drugih institucija, policija u Federaciji se ne smije ni u jednom trenutku oglušiti na ovaj problem, ova situacija se mora rješavati sistematski, koordinirano i uz jedan održiv način, uz kontinuiranu saradnju svih policijskih organa i drugih nadležnih institucija sa svih nivoa Bosne i Hercegovine.

Pored navedenog donesen je i zaključak da se pokazalo veoma učinkovito to što je do sada postignuta zavidna operativna i finansijska samostalnost policijskih organa/uprava policije u FBiH, a koji je rezultat dugotrajnog procesa u kojem su bili uključeni predstavnici policijskih agencija iz FBiH, tako i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u FBiH.

Operativna i finansijska samostalnost policije je važna pretpostavka za postizanje najviših  profesionalnih ali i demokratskih standarda u radu policije, koji je podržan od važnih međunarodnih partnera, uključujući nekadašnje misije UN, IPTF i EUPM.

Takođe je ukazano na nepotrebne i štetne pojave i inicijative koje zaustavljaju proces ili čak teže nazadovanju kada su spomenuti standardi u pitanju. Ove neprimjerene inicijative su predložene ili čak pripremljene kao zakonska rješenja a čijom bi realizacijom mogle predstavljati put ka neprimjerenom političkom uticaju na rad policije.

Kantonalno ministarstvo Tuzlanskog Kantona – Uprava policije je bila domaćin ovog sastanka, na kojem je pored policijskih komesara bio prisutan i predstavnik OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 11/12.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 •  41 krivično djelo i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    14 teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    osam krađa;

–    10 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira.
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.                

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 10/11.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  37 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      14 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–       tri krađe;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      13 ostalih krivičnih djela;

 •   13 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   52 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 •  29 lica je lišeno slobode, a  22 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 09/10.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  26 krivičnih djela i to:

–      osam teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, a za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 •   59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, 18 lica lakše tjelesne povrede, jedno lice neutvrđen stepen povreda.
 •  14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 08/09.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 53 krivičnih djela i to

–      12 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dvije krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      dva izazivanja opće opasnosti;

–      šest posjedovanja opojne droge;

–      jedna prevara;

–      26 ostalih krivičnih djela;

 •   32 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   62 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 •  18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.