Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 9 – Reagensi za prečišćavanje PCR produkta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 9 – Reagensi za prečišćavanje PCR produkta, broj 09-20/1-14-2-1818-3 od 21.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 25, 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu Image_005

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 8 – Reagensi za aparat ABI 3130

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 8 – Reagensi za aparat ABI 3130, broj 09-20/1-14-2-1818-2 od 21.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 25, 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu Image_003

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 7 – Reagensi za agaroznu elektroforezu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 7 – Reagensi za agaroznu elektroforezu, broj 09-20/1-14-2-1818-1 od 21.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 25, 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu Image_002

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 4 (Reagensi i prateći materijal za izolaciju DNK) i LOT 5 (Kit za amplifikaciju y-STR i potrošni materijal)

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 4 (Reagensi i prateći materijal za izolaciju DNK) i LOT 5 (Kit za amplifikaciju y-STR i potrošni materijal), broj 09-20/1-14-2-1818 od 21.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu. Image_001

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.02.2020. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  1. 33 krivičnih djela i to:

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno oštečenje tuđe stvari;

–      13 teških krađa;

–      jedna krađa;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje i omogučavanje uživanja opojnih droga;

–      jedan napad na ovlašteno službeno lice;

–      12 ostalih krivičnih djela;

  1. 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
  2. 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
  3. 18 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

 

26.2.2020. – Okončan dvodnevni sastanak Koordinacije direktora FUP-e i policijskih komesara

U Ljubuškom je u periodu 25. i 26.02.2020. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara, odnosno Direktora  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2019. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar 2020. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u F BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima kantonalnnih ministarstva unutrašnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period 2019. godine, a u odnosu na isti period 2018. godine, karakteriše se smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 195 (ili 1,21%), broj saobraćajnih nesreća za 1.722 (ili 6,64%), broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 15 (ili 16,30%), dok je povećan broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 418 (ili 2,80%).

Izneseni su statistički pokazatelji i za mjesec januar 2020. godine u odnosu na januar 2019. godine, te je evidentno povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 116 (ili 9,30%), broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 36 (ili 3,65%), broj saobraćajnih nesreća za 18 (ili 0,94%), dok je smanjen broj napada na ovlaštena službena lica koji je manji za 2 (ili 28,57%) u odnosu na isti period 2019. godine.

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definiše kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka Federalne uprave policije i Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u FBIH može se definisati zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, na sastanku je stavljen akcenat na problematiku migracija, te je naglašeno da je protekla 2019. godina bila u znaku migrantske krize zbog velikog priliva i boravka migranata na područjima Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona.

Prilivom velikog broja migranata na području Federacije Bosne i Hercegovine došlo je do narušavanja sigurnosne situacije, koja se ogledala u povećanom broju krivičnih djela počinjenih od strane migranata i to razbojništava, teških krađa, krađa, oštećenja tuđe stvari, ugrožavanja sigurnosti na štetu građana, kao i narušavanja javnog reda i mira, napada na policijske službenike, oštećenja tuđe stvari, masovnih tuča, nasilničkog ponašanja na područjima gore navedenih kantona.

Migranti nerijetko koriste određene slabosti sistema pa su nakon izvršenja krivičnih djela i privođenja uglavnom davali lažni identitete koji je teško provjeriti obzirom da se provjere vrše isključivo posredstvom zemalja iz kojih dolaze, a isti uglavnom navode da dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom kao što je Irak, Sirija i Afganistan. Navedeno predstavlja evidentan problem za policijske agencije obzirom da se utvrđivanje identiteta izvršioca krivičnih djela migranata vrši uglavnom na osnovu njihovog ličnog iskaza, daktiloskopiranja, te na osnovu DNK u slučaju izvršenja težih krivičnih djela, istakao je Zamjenik direktora FUP-e, Ensad Korman.

Pored navedenog na sastanku je napravljen osvrt na značajnije operativne akcije i aktivnosti  koje su bile u predmet interesovanja javnosti u prehodnom periodu.

IMG_9174

IMG_9177Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

  • Kada je u pitanju problematika vezana za migrantsku krizu, u tekućoj 2020. godini može doći do narušavanja sigurnosne situacije na određenim područjima Federacije Bosni i Hercegovini, ukoliko nadležne institucije u Bosni i Hercegovini blagovremeno ne poduzmu adekvatne mjere i radnje u pogledu ulaska migranata sa istoka u BiH, jer postoji vjerovatnoća da će se početkom proljeća i dolaskom ljepšeg vremena priliv migranata ponovo povećati.
  • Kao potpisnici Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužiteljstava u BiH, po pitanju migracija kao i drugih krivičnih djela, Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova nastavit će sa međusobnom kontinuiranom saradnjom, saradnjom sa ostalim agencijama za sprovedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnim tužilaštvima i sudovima, naročito u pogledu razmjene podataka, provjere i utvrđivanja identiteta, te drugim zakonom propisanim aktivnostima.
  • Vezano za Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa, prava i obaveza Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a u vezi uspostave i održavanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka iz evidencija policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu poduzet će se aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje, razvoj i održavanje sistema u pogledu angažovanja spoljnog saradnika koji će preuzeti navedene poslove, a koje troškove će snositi svi potpisnici sporazuma na temelju odredbi kojima je definisana navedena oblast. S tim u vezi, Federalna uprava policije je preuzela obavezu da do narednog sastanka prikupi svu potrebnu dokumentaciju na pripremi i provedbi kompletne procedure oko angažovanja spoljnog saradnika obzirom da se server nalazi u zgradi Federalne uprave policije.
  • Učesnici sastanka su izrazili zabrinutost obzirom da je u posljednje vrijeme primjetan trend negativnog ocjenjivanja policijskih komesara, što uveliko utiče na efikasnost rada i nestabilnosti policijskog organa u obavljanju svojim primarnih zadataka u očuvanju sigurnosti.
  • U pogledu nepopunjenosti upražnjenih radnih mjesta i nedostatku stručnog kadra u pojedinim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova pokrenuti inicijativu prema ministrima navedenih ministarstava i nadležnim Vladama, u cilju što skorijeg donošenja adekvatnih zaključaka u pogledu raspisivanja konkursnih procedura.
  • U konačnici donesen je zaključak da će se u narednom periodu intezivirati i jačati saradnja između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim linijama o oblastim rada navedenih institucija, u smislu održavanja redovnih sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

IMG_9179Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona je bilo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, na kojem je pored direktora i policijskih komesara bila prisutna i predstavnica OHR-a.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Federalne uprave policije i Federalnog zavoda za agropedologiju

Dana 21.2.2020. godine u prostorijama Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman i direktor  Federalnog zavoda za agropedologiju, Esad Bukalo.

Sporazum je nastao kao rezultat Zaključka Vlade F BiH na inicijativu koju je pokrenula Federalna uprava policije, a u cilju racionalizacije javne uprave, povećanja efikasnosti i smanjenja pripadajućih troškova.

DSC_0007111

Sporazum se temelji na saradnji i partnerstvu  u namjeri da unaprijede i prošire međusobnu saradnju u oblasti korištenja laboratorijske opreme, kao i u drugim pitanjima vezanim za zakonom date nadležnosti.

DSC_00081111

Kroz navedeno, visokosofisticirani instrument (UPLC-TUV/TQ) je dat na korištenje Federalnoj upravi policije čime su se stvorile pretpostavke za rad i razvoj poslova iz oblasti toksikologije. Ovime je omogućeno jačanje kapaciteta Federalne uprave policije u ispunjavanju zakonom propisanih nadležnosti i pružanja stručne pomoći policijskim i pravosudnim institucijama na području Federacije BiH, a po potrebi i šire.