28.07.2017. – Informacija u vezi sa prijavljenim događajem „Ugrožavanje sigurnosti” Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Marinka Čavare

Federalna uprava policije je dana 06.07.2017. godine zaprimila prijavu da je dana 05.07.2017. godine Predsjednik Federacije BiH, gosp. Marinko Cavara, bio pod sigurnosnom prijetnjom za vrijeme kretanja auto-cestom na dionici Kakanj-Zenica.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, po Uredbi Vlade F BiH, je štićena osoba, i osiguranje iste vrši Federalna uprava policije i to po mjestu rada, prebivališta i u kretanju, na principu osiguranja 24 sata.

Odmah, po dobivenom saznanju, za navedeni događaj, Federalna uprava policije je sukladno svojoj nadležnosti, poduzela sve operativno-tehničke, kriminalističko-obavještajne i tehničke mjere i radnje u rasvjetljavanju i dokumentiranju prijavljenog događaja.

Obzirom da su iz zaprimljene prijave proizilazile indicije o eventualnom postojanju kaznenog djela, o događaju je obaviješteno Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona, kao mjesno nadležno, te je isto sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, vršilo nadzor nad radom policijskih službenika u vezi sa prijavljenim događajem.

Federalna uprava policije je u radu na ovom događaju izvršila potrebne izvide i kriminalistička istraživanja, te je poduzela sve potrebne kriminalističko-tehničke i operativne radnje, zadokumentirala ovaj događaj, te je u okviru provedenog postupka utvrđeno sljedeće:

  1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Marinko Čavara, je dana 05.07.2017. godine u vremenu iza 17 sati kretao se auto-cestom na relaciji Kakanj-Zenica, sa službenim vozilom Predsjednika Federacije kojim je osobno upravljao, a sa namjerom odlaska kući u mjesto prebivališta. Kretanje Predsjednika Federacije BiH, na navedenoj trasi odvijalo se bez policijske pratnje, postoje Predsjednik Federacije BiH, prije kretanja na put iz Sarajeva, samoinicijativno iz pratnje otpustio policijske službenike koji su angažirani na njegovom osiguranju.

Na dionici autoceste Kakanj-Zenica došlo je,u nekoliko navrata,do prijetećeg
„vizualnog kontakta” između kriminogene osobe N.H. sin Ramiza, rođ. 1972.
godine, sa prebivalištem u Kaknju, i NN osobe koji su se zajedno kretali
navedenom auto cestom motornim vozilom marke „Passat”, sa gosp. Marinkom
Čavarom.

Imenovani su također u toku vožnje navedenom dionicom auto-ceste,kretali se na određenom odstojanju, iza vozila kojim se kretao gosp. Marinko Čavara, a u određenoj fazi ispred službenog vozila Predsjednika F BiH.

U navedenom događaju nije sudjelovalo bilo koje drugo vozilo, odnosno osobe, osim pometnutih.

Nema dokaza o organiziranom nastupu navedenih inkriminiranih osoba u opisanom događaju.

Nema dokaza da su navedene osobe poznavale gosp. Marinka Čavaru, odnosno da su iste nastupale na opisani način prema Predsjedniku Federacije BiH.

Sva prikupljena dokumentacija u vezi sa navedenim događajem, uz potrebna izvješća dostavljeni su postupajućem tužitelju Tužiteljstva ZE-DO kantona, koji će postupiti sukladno odredbama iz člana 45..ČI. 231.,čl. 232.,čl. 233. i čl. 241. Zakona o kaznenom postupku F BiH.

U toku rada na rasvjetljavanju navedenog događaja Federalna uprava policije je ostvarila suradnju sa Kantonalnim MUP-a ZE-DO, K/Ž MUP-a, Srednjobosanskog Kantona, MUP-a Republike Srpske i Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE