7.11.2017. – U Zenici održan redovni sastanak direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara

Danas, 07.11.2017. godine, u Zenici, okončan je redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Na održanom sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-septembar 2017. godine, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

U tom kontekstu su detaljno analizirani podaci o svim aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu po svim segmentima iz nadležnosti policije.

 Kako je utvrđeno izvršenom analizom stanja u oblasti kriminaliteta, aktuelni parametri ukazuju na činjenicu da je na području Federacije BiH smanjen broj krivičnih djela za 10,04 %. Kako je pojasnio direktor Lukač, ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan tokom protekle tri godine i nesumnjivo je rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji  dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i veoma efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju.

 Takođe je konstatovano smanjenje broja prekršaja na području Federacije BiH za 15,51 %. Kada je u pitanju segment bezbjednosti saobraćaja,  naglašeno je da je i u ovoj oblasti evidentan pozitivan trend, te da je broj saobraćajnih nezgoda na  području Federacije BiH smanjen za 7,37%, što predstavlja značajan pomak i rezultat, prvenstveno u kontekstu preveniranja saobraćajnih nezgoda sa težim i smrtnim posljedicama.

Pored analize iskazanih parametara, na održanom sastanku je razgovarano i o drugim aktivnostima, stanju ljudskih resursa, tehničkoj opremljenosti i obučenosti policijskih snaga u Federaciji BiH,  kao i drugim pitanjima u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH. U završnom dijelu sastanka je razgovarano i o aktuelnim pritiscima koje pojedini visokopozicionirani dužnosnici iz određenih političkih stranaka vrše preko svojih eksponenata u određenim tijelima nekih skupština i parlamenata i na druge načine na policijsku strukturu u  Federaciji BiH, kao i svim negativnim posljedicama takvih ponašanja, te je zaključeno da će se svaki takav slučaj nedozvoljenog djelovanja pojedinaca ili grupa ozbiljno shvatiti, zadokumentovati i da su policijske agencije u Federaciji BiH spremne oduprijeti se takvim pritiscima i adekvatno reagovati, bez obzira odakle oni dolazili.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji je bio domaćin ovog sastanka, je naglasio da je zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Federacije BiH rezultat dobre koordinacije i saradnje policijskih agencija, u smislu razmjene obavještajnih podataka i izvođenja zajedničkih akcija. Takođe je istakao da je stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona znatno unaprijeđeno, što pokazuju aktuelni parametri, a što je u konačnici svakako doprinjelo stvaranju jednog sigurnog ambijenta na području cijele Federacije BiH, prvenstveno u kontekstu osiguranja lične i imovinske sigurnosti građana, kao i preveniranja teških krivičnih djela i drugih nedozvoljenih ponašanja, koja mogu narušiti i ugroziti stanje bezbjednosti.

Nakon diskusija i izvršenih analiza doneseni su i određeni zaključci, a u završnom dijelu sastanka je naglašeno da su policijske strukture u Federaciji BiH otvorene za saradnju sa svim policijskim agencijama i tijelima u Bosni i Hercegovini, sa ciljem osiguranja sigurnijeg ambijenta za sve građane u našoj zemlji.