11.04.2018. – Održan sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova

Dana 10.04.2018. godine završen je dvodnevni  sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Ovakvi sastanci predstavljaju preduslove za stvaranje usaglašenog strateškog pristupa Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u rješavanju  nekih od najznačajnijih sigurnosnih pitanja i izazova pred kojima će se u vremenu koje dolazi agencije za provođenje zakona zasigurno naći.

Osim razmatranja „Informacije o stanju sigurnosti na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine“, što  podrazumijeva  analitički osvrt na stanje javnog reda i mira, kriminaliteta i stanja sigurnosti u saobraćaju, posebno su razmatrane mogućnosti dodatnog intenziviranja aktivnosti na stavljanje u punu funkciju kriminalističko-obavještajnog sektora, kako u Federalnoj upravi policije, tako i u Upravama policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Naglašeno je da ovaj segment policijske djelatnosti, u procesu otkrivanja i obrade najsloženijih oblika krivičnih djela, predstavlja temelj od kojeg započinje svaka  kvalitetna kriminalistička istraga. Potom su analizirane i mogućnosti  ujednačenog  i usaglašenog pristupa u slučajevima masovnijih javnih okupljanja i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, uz jedinstven zaključak da je policija obavezna postupati u kontekstu poštivanja zakona i nadležnosti policijskih agencija na provođenju tih zakona.

Aktueliziran je problem i pitanje ilegalnih migracija, koje će u narednom periodu sigurno biti intenzivirane i mnogo masovnije nego do sada, te u tom smislu je neophodno poduzeti nužne korake u smislu međusobne saradnje i saradnje sa drugim nadležnim agencijama, kako bi i ova pojava bila tretirana na pravilan i zakonit način.

Na kraju,  svi učesnici  su izrazili zadovoljstvo rezultatima dvodnevnog sastanka, uz ocjenu da se, na osnovu raspoloživih analitičkih parametara, ali i sigurnosne procjene trenutnog stanja na terenu, može  zaključiti da je ukupna sigurnosna situacija na području Federacije BiH zadovoljavajuća, te da su policijske agencije u stanju u potpunosti odgovoriti na pravi način svim sigurnosnim izazovima.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE