Odluka o poništenju postupka javne nabavke (Konkurentski zahtjev za nabavku i ugradnju opreme za sistem tehničke zaštite – vatrodojave)

6.6.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (Konkurentski zahtjev za nabavku i ugradnju opreme za sistem tehničke zaštite – vatrodojave), broj: 09-2/1-14-2-812 od 30.05.2018. godine,  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), članova  25. 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14). odluka 812 06 06 2018