Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Nabavka i sukcesivna isporuka guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i gume za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži)

6.6.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Nabavka i sukcesivna isporuka guma za putničke automobile, teretna kombi vozila i gume za borbena oklopna vozila, sa uslugom montaže i balansiranja pri svakoj montaži), broj: 09-20-14-2-779 od 04.06.2018. godine,  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. odluka 779 06 06 2018