Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama

13.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivom zaštite III A sa pločama, broj 09-20/1-14-2-857 od 11.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka