Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku kancelarijska potrošnog materijala – tonera i ketridža

12.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Nabavku kancelarijska potrošnog materijala – tonera i ketridža, broj 09-20-14-2-679 od 11.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka