Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-1342 od 09.10.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 88., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka