Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom

24.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom, broj 09-20-14-2-1305 od 25.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka