Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke električne energije

30.11.2018. godine

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke električne energije, broj: 09-20-14-2-1128 od 27.11.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14). odluka 3011