19.12.2018. – U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije

U Orašju je dana 17. i 18.12.2018. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih Komesara  kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na održanom sastanku je, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za mjesec novembar 2018. godine, dostignuti nivo rada policije u oblasti auto-kriminala u F BiH, rad policije u Federaciji Bosne i Hercegovine na otkrivanju koruptivnih krivičnih djela, kao i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

20181218_101051

Detaljno su analizirani podaci svih aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu po svim segmentima iz nadležnosti policije, te je utvrđeno da je na području Federacije BiH smanjen broja izvršenih krivičnih djela za 300 (ili 18,55%), broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 27 (ili 2,06%) i broj saobraćajnih nesreća za 469 (ili 20,57%), dok je povećan broj napada na ovlaštena službena lica za 2 (ili 25%).

Kako je pojasnio Direktor FUP-e, ovaj pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i veoma efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka svih KMUP-ova i FUP-a, suglasni smo da se stanje sigurnosti u FBIH može definirati kao zadovoljavajuće. U vezi sa tim potrebno je imati u vidu i određene sigurnosne događaje koji su evidentirani na prostoru FBiH, kako u oblasti kriminaliteta tako u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, koji po svojim poslijedicama, a sobzirom na težinu izvršenih djela broj žrtava, ili pričinjene materijalne štete i otuđene imovine predstavljaju stanovitu sigurnosnu prijetnju u odnosu na ukupno stanje sigurnosti.

Također, ukazuje se potreba za daljim realiziranjem donesene Strategije na razini policijskih struktura iz 2017. godine, u borbi protiv auto-kriminala na prostoru Federacije  BiH.

Razmatrajući problematiku koruptivnih krivičnih djela u našoj zemlji ocjenjeno je za potrebnim intezivno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta u okviru policiske stukture u FBiH na otkrivanju ove vrste krivičnih djela i počinitelja. U Realiziranju ove aktivnosti u idućoj godini policijski organi u F BiH će prije svega realizirati intezivnu suradnju sa svim tužiteljstvima u BiH u domenu poduzimanja mjera iz zakonom definiranim nadležnostima policijskih i tužiteljskih organa.

Na sastanku su razmotrena i određena pitanju u vezi sa migrantskom krizom u našoj zemlji, te je ocjenjeno da je ovo pitanje poprimilo posebno ozbiljnu dimenziju na prostoru Unsko-sanskog kantona, u okviru čega određene pojave impliciraju vrlo ozbilju sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici, te je neophodno hitno poduzimanje praktičnih mjera, bez deklerativnog izjašnjavanja u vezi sa ovom problematikom, a u domenu nadležnosti određenih tijela, organa i službi sa nivoa Bosne i Hercegovine.

Federalna uprava policije, bila je domaćin ovog sastanka.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE