Odluke o izboru i najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i Odluke o poništenju postupka javne nabavke

24.01.2019.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT-4 i LOT-6, te Odluke o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za  LOT-1,  LOT-2, LOT-3, LOT-5,  LOT-8, LOT-9, LOT-10 i LOT-11, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka za LOT 4, Odluka za LOT 6, Odluka za LOT 1 i LOT 5, Odluka za LOT 3, Odluka za LOT 8 i Odluka za LOT 2_LOT 9_LOT 10 i LOT 11