6.2.2019. godine – Saopštenje za javnost

U Sarajevu je dana 01.02.2019. godine održana radna sjednica Kolegija Federalne uprave policije, na kojoj su razmatrani postignuti rezultati rada organizacionih jedinica FUP-e tokom mjeseca januara 2019. godine, način unaprjeđenja  i ostala aktuelna pitanja koja se odnose na nesmentan rad i funkcionisanje Uprave policije.

Kolegij Federalne uprave policije je predvodio, načelnik Federalne istražne službe kriminalističke policije, glavni inspektor Hafizović Nurudin, koji će shodno članu 45. stav 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine, rukovoditi Federalnom upravom policije do zvaničnog imenovanja direktora, odnosno zamjenika direktora Federalne uprave policije

Posebno se osvrnulo na funkcionisanje Federalne uprave policije i novonastalu situaciju, obzirom na činjenicu da je u toku procedura izbora i imenovanja direktora i zamjenika Uprave policije.

1

2

Nakon što su rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica iznijeli rezultate svog rada za gore navedeni period i upoznali sa planiranim aktivnostima za naredni period, te iznijeli svoje stavove vezano za aktuelnu situaciju u Upravi policije, iskazali su punu podršku da se bez obzira na upražnjene pozicije direktora i zamjenika direktora Uprave nastavi nesmetano funkcionisanje i rukovođenje organom, a u skladu sa zakonskim propisima i procedurama.

Također, je  konstatovano  da će Federalna uprava policije kao i do sada nastaviti svoje kontinuirano djelovanje u punom kapacitetu na sprječavanju i otkrivanju  krivičnih djela i izvršilaca iz svoje nadležnosti, djelujući isključivo na osnovama zakonitosti u radu, profesionalnom odnosu i primjeni pravila struke.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE