Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku potrošnog materijala za čišćenje

10.6.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i sukcesivnu isporuku potrošnog materijala za čišćenje, broj: 09-20-14-2-473 od 3.6.2019. godine, donesena na osnovu čl. 43. a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.   Odluka DEFTER