Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke: kancelarijskog namještaja LOT-1 i laboratorijskog namještaja LOT-2

13.6.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja – LOT 1 broj: 09-20-14-2-765-1 od 11.6.2019. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskog namještaja – LOT 2, broj: 09-20-14-2-765-2 od 11.6.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka KRANING – LOT 1     Odluka STEEL – LOT 2