Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača (BELL 206B – LOT 2)

21.6.2019. godine

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke Servis helikoptera BELL 206B sa ugradnjom rezervnih dijelova, potrošnog materijala, T-T strapova i pleksi stakla – LOT 2 – Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala i T-T strapova za helikopter BELL 206B, broj: 09-20/1-14-2-520 od 21.5.2019. godine donesen na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine FBiH” br: 2/98 i 48/99) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14).

Zakljucak o ispravci greske BELL 206B LOT2