Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI310, ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize

1.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparate RT PCR, ABI310, ABI 3130 i PPCR 9700 za DNA analize, broj: 09-20-14-2-820 od 24.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 820 24 6 2019