Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog i potrošnog materijala LOT 1 i LOT 6

1.7.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog i potrošnog materijala LOT  1 – laboratorijski sitni i potrošni materijal, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine i Odluka o poništenju postupka javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala LOT  6– Forenzički antiserumi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesena na osnovu člana 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 1          Odluka 856 27 6 2019 LOT 6