Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – nabavke laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala za LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

1.7.2019. godine

Odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke Laboratorijskog sitnog i potrošnog materijala: LOT  2 – laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu, LOT 3 – Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu, LOT 4 –Specifični laboratorijski pribor i LOT 5 – Specijalni plinovi, broj: 09-20/1-14-2-856 od 27.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka 856 27 6 2019 LOT 2         Odluka 856 27 6 2019 LOT 3

Odluka 856 27 6 2019 LOT 4         Odluka 856 27 6 2019 LOT 5