Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“

 4.7.2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga „dorada programa plata – obračun i knjižene sudskih presuda sa zateznim kamatama“, broj: 09-20/1-14-2-964 od 21.6.2019. godine donesene na osnovu čl. 43., a u vezi sa članom 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.: 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

Odluka 964 4.7.2019