Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specifične laboratorijske opreme – LOT 3

30.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specifične laboratorijske opreme – LOT 3 – Nabavka termomiksera, centrifuga i dodatne opreme broj: 09-20/1-14-2-672-III/19 od 26.7.2019. godine donesene na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 672III LOT 3 30 7 2019