Odluka o izboru najpovoljnijeg drugorangiranog ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme

2.8.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg drugorangiranog ponuđača za nabavku informatičke i druge opreme broj: 09-20-14-2-532/19 od 24.7.2019. godine donesene na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 532 2 8 2019