Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

7.10.2019. godine

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja broj 09-20-14-2-1282 od 3.10. 2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovin („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.

Odluka 1282 7 10 2019