Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku i ugradnju agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju agregata broj 09-20-14-2-982 od 07.10.2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2019. godini.Odluka0002