Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku reagensa i potrosnog materijala RT PCR, ABI 310, ABI 3130 i PCR 9700 za DNK analize

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa i potrošog materijala broj   09-20-14-2-1040 od 17.10. 2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 25.,69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka  nabavke u 2019. godini.

odluka javna nabavka