Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 09-20-14-2-1040/19 od 1.11.2019.godine

1.11.2019 godine.

Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 09-20-14-2-1040/19 od 1.11.2019.godine, donesena na osnovu člana 43. i člana 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25., člana 70. i člana 100. stav 3. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14).

odluka 1040 1 11 2019