Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku naoružanja- LOT 1 i LOT 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku naoružanja LOT 1 i LOT 2 broj : 09-20/1-14-2-931 od 06.11.2019. godine. donesena na osnovu čl. 43. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.27 i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) na prijedlog Komisije za provođenje  postupaka nabavke u skladu sa čl.8. Zakonom o Javnim nabavkama za 2019. godinu.

ODLUKA LOT-1 ODLUKA LOT-2