Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanjem ponuda za pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

Odluka o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanjem ponuda za pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije vozila broj : 09-20/1-11-2-146 od  04.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25, 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) Image_001