Odluka o poništenju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 1 (kemikalije) i LOT 2 (daktiloskopski) materijal

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 1 (kemikalije) i LOT 2 (daktiloskopski) materijal broj : 09-20/1-14-2-1818 od  11.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) Image_005