Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 3 – Specifični pribor za laboratoriju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 3 – Specifični pribor za laboratoriju broj: 09-20/1-14-2-1818 od  11.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i 45.  Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14)Image_006