Odluka o poništavanju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 6 (Biohemijski i imunološki reagenski)

Odluka o poništavanju postupka Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za LOT 6 (Biohemijski i imunološki reagenski) broj : 09-20/1-14-2-1818 od  20.02.2020. godine, na osnovu člana 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana  70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu. Image_001