Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 9 – Reagensi za prečišćavanje PCR produkta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala i to za LOT 9 – Reagensi za prečišćavanje PCR produkta, broj 09-20/1-14-2-1818-3 od 21.02.2020. godine, na osnovu člana 43. i člana 45. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), i člana 25, 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2019. godinu Image_005