Kako prijaviti krivično djelo?

Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine propisan je način kako vi, poštovani građani, možete prijaviti krivično djelo:

Član 229.

Prijavljivanje krivičnog djela od građana

(1) Građanim ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.

(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.

Član 230.

Podnošenje prijave

(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.

(2) Ako se prijava podnosi usmeno, osoba koja podnosi prijavu upozorit će se na posljedice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastavit će se zapisnik, a ako je prijava saopćena telefonom, sačinit će se službena zabilješka.

(3) Ako je prijava podnesena sudu ili ovlaštenoj službenoj osobi ili nekom drugom sudu ili tužiocu u Federaciji, oni će prijavu primiti i odmah dostavititi tužiocu.

Bilo koje krivično djelo ili saznanja o njegovom počinjenju možete prijaviti lično u službenim prostorijama Federalne uprave policije (sjedište, terenski uredi i detašmani), kao i putem lično potpisane predstavke s kontakt podacima prijavitelja.

Također, možete pozvati i naše Operativno dežurstvo na broj 033-261-300!