Sektor za administraciju i logisticku podrsku

Organizirajući rad kroz 5 odsjeka, ovaj je Sektor zadužen da osigura sva potrebna sredstva i uvjete za funkcionalan rad Federalne uprave policije. Brinu se o opremi (naoružanju, streljivu, odjeći, oružanoj i drugoj opremi), finansijama, te pružaju pravnu i drugu stručnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama u Upravi.

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora.