Kabinet direktora

U Kabinetu direktora vrše se poslovi koji se odnose na planiranje, organizaciju i izvršavanje poslova i zadataka koji su u funkciji obavljanja poslova direktora Federalne uprave policije, poslove planiranja, izradu i praćenje implementacije planova, prikupljanje, analizu i izradu informacija, planova, programa i izvještaja o radu, administrativno-tehničke poslove za potrebe direktora i zamjenika direktora u vršenju njihovih dužnosti, te drugi poslovi iz djelokruga Kabineta direktora.