Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju obavlja sljedeće poslove: izrada strateškog plana, godišnjeg plana i plana pojedinačne interne revizije, izrada nacrta i konačnog revizijskog izvještaja, prati poduzete korektivne aktivnosti, sarađuje sa uredom za reviziju, vrši procjenu izloženosti faktorima rizika, ispituje kompletnost računovodstvene dokumentacije, provjerava i utvrđuje vjerodostojnost, svrsishodnost i zakonitost finansijskih transakcija, vrši procjenu i ocjenu usklađenosti poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima i obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada.