Dekleracija o nultoj toleranciji na korupciju u institucijama za provedbu zakona

20.12.2016.

Dekleracija o nultoj toleranciji na korupciju u institucijama za provedbu zakona donesena na osnovu međunarodne Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), relevantne konvencije Vijeća Evrope, GRECO mehanizama o konvenciji OECD-a protiv podmićivanja i Stratigije u borbi protiv korupcije u BiH 2015 – 2019. Dekleracija