13.03.2017. – Očitovanje FUP-a povodom pokretanja Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora

Povodom Incijative za provođenje parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, koju je pokrenuo federalni poslanik, Nermin Nikšić, informišemo javnost da ova institucija u svakom segmentu svog rada postupa u skladu sa Zakonom, odnosno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima.

Kada je u pitanju Nezavisni odbor Federalna uprava policije nema nikakve nadležnosti, ni ingerencije koje se odnose na imenovanje istog, obzirom da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u apsolutnoj nadležnosti u odnosu na izbor i uspostavu kako radnih tako i civilnih tijela.

Federalna uprava policije izražava čuđenje zbog čega ova radna tijela još uvijek nisu uspostavljena, a ista su u isključivoj nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a ne Federalne uprave policije.

Gdin. Nikšić je u svom izlaganju spomenuo opremu i uređaje za prisluškivanje, želimo upoznati javnost da je navedena oprema nabavljena u decembru 2016. godine, u cilju jačanja kapaciteta Federalne uprave policije i rada u borbi protiv organizovanog kdiminala, terorizma  i  drugih oblika kriminala, s tim da je ista u testnoj fazi rada tako da još nije korištena prilikom provedbe posebnih istražnih radnji. Napominjemo da se svako provođenje posebnih istražnih radnji vrši pod nadzorom nadležnih tužilaštava i isključivo na osnovu naredbi nadležnih sudova.

Što se tiče rada Federalne uprave policije, ista je depolitiziran organ koji postupa u skladu sa Zakonom uključujući profesionalne standarde, a što uključuje i rad direktora Federalne uprave policije. Istrage koje vodi ova Uprava provode se isključivo pod nadzorom nadležnih tužilaštava.

U odnosu na ocjenu gdin-a Nermina Nikšića da su određena tužilaštva odustala od usluga Federalne uprave policije, zbog navodnog nepovjerenja u profesionalni rad, objektivnost i politički uticaj na Federalnu upravu policije, naglašavamo da je ta ocjena potpuno neutemeljena, a potvrda toga je činjenica da je u određenom broju istraga koje ova Uprava provodi u suradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo, obuhvaćen jedan broj visokopozicioniranih dužnosnika iz političke stranke g-dina Nerimina Nikšića, kao i drugih političkih stranaka. Navedeno može zorno potvrditi i g-din Nermina Nikšić koji je prije par dana, na zahtijev Kantonalnog Tužilaštva kantona Sarajevo, davao izjavu u službenim prostorijam ove Uprave, a što može eventualno predstavljati i uzrok Nikšićevog istupanja u javnost u vezi sa predmetnim.

Kada je riječ o političkom uticaju o kojem je govorio g-din Nikšić ne možemo se očitovati u odnosu na isto, obzirom da isti nije precizirao da li to zapravo znači da je Federalna uprava policije bila pod uticajem političke stranke g-dina Nermin Nikšića dok je isti bio na vlasti u prethodnom mandatnom periodu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE